Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Înființarea Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou

Din mila lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Maicii Domnului, cu mijlocirile Sfântului Marelui Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri, făcătorul de minuni și cu binecuvântarea arhierească a Înaltpreasfințitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, a luat ființă Asociatia Prietenii Sfântului Efrem cel Nou.

Din Statutul acestei Asociații vă prezentăm aici principalele aspecte:

Denumirea organizaţiei e Asociatia „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou„, conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 116293 din 26.09.2012, emisă de Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Asociaţia „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou„este persoană juridică română, autonomă, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Asociaţia funcţionează cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a ierarhului eparhiot al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în prezent în persoana Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Ioan Selejan.

Asociaţia Prietenii Sfântului Efrem cel Nou se constituie pe o perioadă nedeterminata.

Asociaţia are drept scop principal promovarea valorilor morale, creştin-ortodoxe în cadrul unui aşezământ de tip Comunitate Terapeutică Ortodoxă, prin consilierea, tratarea, recuperarea şi reintegrarea în societate a persoanelor cu adicţii,  iar ca scopuri secundare: sprijinirea activităţii formaţiei corale Ortodoxia din municipiul Sf. Gheorghe, organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea de activităşii de informare pentru apărarea drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi,  precum şi sprijinirea efectivă a unor activităţi cu caracter misionar ortodox, pentru întărirea şi răspândirea învăţăturii Bisericii Ortodoxe atât în cadrul Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cât şi în afara ei.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

a)      Înfiinţarea şi amenajarea unui aşezământ, numit Comunitatea Terapeutică Ortodoxă Sf. Efrem cel Nou, care să cuprindă: spaţiu adecvat pentru cazarea beneficiarilor de servicii şi a personalului specializat angajat,  cabinet medical, spaţii pentru servirea mesei, depozitarea alimentelor, ateliere pentru terapia prin muncă (ergoterapie) a pacienţilor, un paraclis cu hramul Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou,  precum şi orice alte utilităţi necesare îndeplinirii scopului propus;

b)      atragerea de fonduri necesare pregătirii şi instruirii personalului de specialitate, în vederea tratării duhovniceşti şi psiho-somatice a pacienţilor cu diverse adicţii, preluaţi în Comunitatea Terapeutică Ortodoxă Sf. Efrem cel Nou doar după depăşirea perioadei de sevraj şi la recomandarea medicului specialist din cadrul clinicii în care s-a desfăşurat cura de dezintoxicare;

c)      promovarea cercetării psihoterapeutice ortodoxe, pentru a identifica metodele şi mijloacele cele mai adecvate în vederea recuperării persoanelor cu adicţii şi vindecării lor psiho-somatice în condiţii optime,  pentru reîncadrarea lor în familie şi în societate, ca membri activi şi sănătoşi ai Bisericii Ortodoxe;

d)     stimularea colaborării cu alte instituţii de profil, din ţară şi străinătate, pentru schimb de experienţă pe profilul Asociaţiei, sensibilizarea autorităţilor competente şi a opiniei publice faţă de problemele persoanelor cu adicţii, în vederea sprijinirii activităţii Asociaţiei;

e)      preocuparea pentru editarea de materiale didactice şi formative ortodoxe, în cadrul Asociaţiei, pentru lupta împotriva oricărui tip de dependenţă;

f)       iniţierea de campanii pentru atragerea de fonduri şi crearea de mijloace necesare reclădirii unei noi vieţi pentru persoanele asistate, după părăsirea Comunităţii Terapeutice Ortodoxe şi/sau pentru susţinerea eventualei calificări prin studii de specialitate, în vederea reintegrării lor în societate;

g)      sprijinirea activităţii formaţiei corale Ortodoxia, imprimarea de materiale audio şi video, organizarea de pelerinaje cu membrii formaţiei corale şi/sau cu alţi creştini ortodocşi din ţară, participarea la concursuri de muzică, atragerea tinerilor în desfăşurarea de acţiuni filantropice, misionare, antiavort, instruirea în diverse activităţi legate de specificul Bisericii Ortodoxe (iconografie pe lemn şi pe sticlă, sculptură, litografiere etc), organizarea de campanii de strângeri de fonduri şi alimente pentru persoane defavorizate, sprijinirea şi ajutorarea  persoanelor vârstnice, a văduvelor şi a copiilor orfani,  promovarea şi  formarea unei conştiinţe civice, creştine şi filantropice, ca bază a unui caracter uman de nezdruncinat;

h)      demersuri în vederea atragerii resurselor de finanţare pentru stimularea realizării tuturor obiectivelor Asociaţiei.

În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia creează cadrul  necesar pentru activitatea de informare, documentare, editare proprie şi tipărire de materiale informative, precum şi a altor activităţi permise de lege pentru susţinerea materială şi logistică a activităţii sale.

Asociaţia se constituie pe baza liberului consimţământ al următorilor membrii asociaţi:

1)        STAICU CIPRIAN-IOAN.

2)        STAICU IOANA-ALINA.

3)        DOBRIŢOIU RODICA.

Membrii asociaţi sunt persoanele care aderă la Asociaţie în condiţiile prezentului statut şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei. Membru asociat poate fi orice persoană fizică / juridică legal constituită, cu deplină capacitate de exerciţiu şi folosinţă, română sau străină.

Membru de onoare poate fi orice persoană fizică română sau străină, care se bucură de o apreciere deosebită din partea membrilor asociaţi datorită activităţii sale, care aduce servicii deosebite Asociaţiei şi o sprijină substanţial în realizarea obiectivelor propuse.

            Încetarea calităţii de membru are loc:

a)      prin retragere formulată în scris;

b)      prin deces sau punere sub interdicţie de către instanţă;

c)      prin suspendare temporară decisă de Consiliul Director şi înmânată în scris respectivului membru, în cazul săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor Asociaţiei. Orice membru al Asociaţiei are dreptul de a contesta măsura suspendării, în cadrul Adunării Generale;

d)     prin excludere definitivă, pentru fapte culpabile săvârşite împotriva intereselor Asociaţiei. Hotărârea excluderii definitive e luată de Adunarea Generală a Asociaţilor. Motivarea hotărârii este obligatorie.

Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului.

Membrii asociaţi au următoarele drepturi:

a)      să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi în Comisia de Cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;

b)      să participe la Adunările Generale, precum şi la activităţile organizate de Asociaţie;

c)      să fie informaţi despre activităţile Asociaţiei;

d)     să-şi exprime liber opiniile despre activitatea Asociaţiei şi să contribuie la realizarea obiectivelor acesteia;

e)      să pună în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale, a oricărui subiect ce are legătură cu activitatea Asociaţiei;

f)       să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

g)      de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare ale Asociaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul Asociaţiei.

Membrii de onoare ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a)      să participe, fără drept de vot, la şedinţele Adunării Generale ale Asociaţiei;

b)      să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţiei;

c)      să fie informaţi despre activităţile Asociaţiei;

d)     de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare ale asociaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)      să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele, precum şi hotărârile Adunării Generale ale Asociaţilor;

b)      să-şi plătească cotizaţia, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;

c)      să nu folosească bunurile Asociaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor asociaţiei;

d)     să participe şi să se implice activ în acţiunile iniţiate de Asociaţie, cu excepţia membrilor de onoare;

e)      să militeze cu conştiinciozitate pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

f)       să nu întreprindă acţiuni, fără împuternicire din partea Asociaţiei, care ar putea aduce atingere imaginii/ prestigiului Asociaţiei;

g)      să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, ar leza scopul şi interesele asociaţiei.

Patrimoniul Asociaţiei este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter economic aparţinând asociaţiei, ca persoană juridică distinctă.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 1.000 RON, depus la Banca Transilvania, filiala Sf. Gheorghe, județul Covasna.

Patrimoniul Asociaţiei se completează cu venituri, care provin din:

a)      cotizaţiile membrilor (10 RON / lună);

b)      dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c)      dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d)     venituri realizate din activităţi economice directe;

e)      donaţii, sponsorizări sau legate;

f)       resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g)      alte venituri prevăzute de lege.

În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite unor persoane fizice. Aceste bunuri se transmit către Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei.

Asociaţia va colabora cu alte instituţii de profil, din ţară şi străinătate în vederea schimbului de experienţă şi pentru realizarea şi promovarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţia.

Asociaţia se poate asocia cu alte organizaţii de profil sau poate adera la alte organizaţii cu obiective similare, din ţară sau din străinătate.

Prevederile prezentului statut se completează corespunzător cu dispoziţiile O.G. 26/2000 şi cu cele ale altor acte normative incidente.

 

Persoanele interesate să devină membrii ai Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou sunt rugate să ia legătura cu președintele Asociației, la nr. de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yahoo.com. Noii membri vor primi o copie a întregului Statut al Asociației și vor beneficia de toate drepturile și obligațiile specifice calității lor de membri ai Asociației.

 

Imediat după înființarea Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou s-a întocmit și Contractul de donație imobiliară, între donatorii Radu Viorel și soția sa, Radu Ionela, din municipiul Sf. Gheorghe, prin care aceștia au donat Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou două terenuri alăturate, în localitatea Malnaș, având o suprafață de 1.700 mp, respectiv 2.800 mp, locație pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu și contribuția iubitorilor Sfântului Efrem, va fi construită prima Comunitate Terapeutică Ortodoxă, aflată sub egida Bisericii neamului nostru, pe teritoriul României.

Conform Contractului de donație imobiliară sus menționat, alcătuit de notarul public Marilena Profiroiu din Sf. Gheorghe, județul Covasna, donatorii terenurilor declară că ”fac această donație pur și simplu în scopul edificării exclusive a unui Centru social de dezintoxicare a persoanelor dependente de droguri, în termen de maximum cinci ani, în conformitate cu scopul Asociației.”

 

Pentru perioada următoare dorim să realizăm următorii pași:

–          mărirea patrimoniului Asociației prin completarea de către posibilii donatori a declarației 230, prin care cei 2% din impozitul pe venituri pe anul 2012 sunt returnați, conform legii, unui ONG, în cazul de față Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou. În acest sens atașăm acestui mesaj o copie a formularului 230, completat de datele Asociației, pe care îi rugăm să îl completeze în folosul Asociației (se completează anul, numele și adresa, CNP-ul și semnatura);

–          definitivarea proiectului clădirii Comunității Terapeutice Ortodoxe Sfântul Efrem cel Nou. În acest sens avem de partea noastră un arhitect din București, care ne-a promis că va realiza documentația necesară, fără a percepe ceva în schimb decât a avea mulțumirea sufletească de a fi de ajutor aproapelui căzut în suferință;

–          de asemenea, am fost contactați de un alt arhitect din București, care s-a oferit să realizeze gratuit proiectul unei bisericuțe la Malnaș-Băi, cu hramul Sfântul Efrem cel Nou, prima din România, care se va construi în cadrul Comunității Terapeutice și care va găzdui icoana de mari dimensiuni a Sfântului Efrem cel Nou pe care am realizat-o cu sprijinul multor iubitori de Hristos, dar și o părticică din sfintele moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;

–          înscrierea de noi membrii în cadrul Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou;

–          realizarea unor proiecte locale de sprijinire a lucrărilor de construcție a Comunității Terapeutice Ortodoxe, cât mai ales realizarea unui proiect european în acest sens;

–          atragerea de donații, în următoarele conturi ale Asociației, pentru îndeplinirea scopurilor acesteia:

Codul IBAN în RON – RO92BTRL01501205S23583XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala sf. Gheorghe, județul Covasna. Codul fiscal al Asociației este 31026655.

Codul IBAN în Euro este – RO67BTRL01504205S23583XX, iar codul Swift este BTRLRO22XXX

Codul IBAN în Dolari (USD) este – RO19BTRL01502205S23583XX, cu același cod Swift.

–          realizarea unui site al Asociației Sfântului Efrem cel Nou, în acest sens avem nevoie de cineva priceput din domeniu, care să ne ajute.

Cât ne-a luminat Dumnezeu până acum, potrivit așezării noastre sufletești, am făcut. Lui îi dăm slavă și îi mulțumim. Sperăm să ne ajute în continuare, căci această Comunitate Terapeutică nu vrea să fie decât un imbold pentru ca în câțiva ani astfel de Centre să existe peste tot în țara noastră. Nu banii sunt o problemă în realizarea unor astfel de proiecte, ci este nevoie de oameni, cu măcar un dram de nebunie pentru Hristos. Cei peste 800.000 de oameni din România cu probleme de adicții, dar și familiile lor, așteaptă samarineni milostivi care să îi ajute să iasă din iadul propriilor patimi și neputințe.

Modelul acestei Comunități Terapeutice Ortodoxe va fi cel realizat și în alte țări ortodoxe (Cipru, Serbia sau Rusia), accentul fiind pus pe recuperarea pe termen lung a persoanelor cu adicții. Încercăm să reactivăm ceea ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare în secolul al IV-lea, una dintre vasiliadele mai puțin cunoscute, numită Școala pentru fetele decăzute, ale cărei principii erau terapia pe termen lung, până la reintegrarea cu succes a persoanelor tratate în familie și în societate. Accentul era și este pus pe Sfintele Taine, pe harul dumnezeiesc pe care numai Biserica cea Una, Ortodoxia, îl are. Dovada este și faptul că astfel de Comunități Terapeutice, în mediile ortodoxe au o rată de succes de aproximativ 85%, pe când în cele neortodoxe sau necreștine ea este de doar 5-7%.

Nu vrem să ne batem cu pumnul în piept, ci încercăm să nu ne trăim viața fără sens, căci sensul ei este dat de iubirea față de aproapele nostru. Mai multe le vom spune celor dornici să se implice în efortul nostru creștin-ortodox.

Persoanele care vor face donații în aceste conturi sunt rugate să informeze apoi pe președintele acesteia, la nr. de de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yahoo.com, pentru a primi prin poștă o copie pe lemn a icoanei Sfântului Efrem cel Nou, dar și pentru a lăsa numele celor vii și adormiți din familiile lor, spre a fi pomenite la Sfânta Liturghie și la Acatistul Sfântului Efrem cel Nou.

Țin să mulțumesc, în calitate de președinte al Asociației Sfântului Efrem cel Nou, tuturor celor care ne-au sprijinit în achitarea sumei necesare pictării și înrămării într-un baldachin a icoanei Sfântului Efrem cel Nou; au fost credincioși români din București, Iași, Piatra-Neamț, Suceava, Botoșani, Timișoara, Buhuși, Sighetul Marmației, Craiova, Corabia, Constanța, Târgu Mureș, Turda, Brăila, Arad, Reșița, Bacău, Ploiești, Galați, Sibiu, Călărași, Slobozia etc, dar și din SUA, Canada, Italia, Marea Britanie, Spania, Elveția și Olanda. Toți rămân înaintea lui Dumnezeu drept primi ctitori ai Comunității Terapeutice Ortodoxe, în frunte cu donatorii terenului necesar construirii ei, robii lui Dumnezeu, Viorel și Ionela, împreună cu fiul lor, Ioan.

Dumnezeu să vă răsplătească înmiit tuturor și să fiți alături de Sfântul Efrem cel Nou în raiul veșniciei.

Acest mesaj este, de asemenea, un dar destinat tuturor celor care ieri, 3 ianuarie, au sărbătorit aflarea moaștelor Sfântului Efrem cel Nou, cu ale cărui rugăciuni sperăm să ne mântuim.

Președintele Asociației Sfântului Efrem cel Nou
Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

3 Responses to Înființarea Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou

 1. Susana says:

  HRISTOS S-A NALTAT* MA NUMESC SUSANA SI AM 64 DE ANI SI SANT DIN GHERLA,AS DORI SA FAC SI EU PARTE DIN ACEASTA ASOCIATIE ,,Prietenii Sfântului Efrem cel Nou ,,INTRUCAT AM MARE EVLAVIE DRAGULUI MEU SFANTEFREM CEL NOU ,,CARE MA VINDECAT DE O MARE BOALA,,IAR ACUM CATEVA SAPTAMANI AM FOST SA-I MULTUMESC SFANTULUI LA SF.SALE MOASTE IN GRECIA PENTRU INCEPUT ATAT … SANT DISPUSA SA LUCREZ LA INFINTAREA ACESTEI ASOCIATII VOLUNTAR CU CEEA CE I-MI STA IN PUTINTA,,PRIETENIA INTRE MINE SI SFANTUL EFREM CEL NOU SA FIE MAI PUTERNICA ,, DUMNEZEU CU NOI…..

  • admin2 says:

   Doamna Susana, daca doriti sa intrati in Asociatia noastra, va rog mai intai sa imi dati un telefon – 0740788876 – pr Ciprian. Iertati. Doamne ajuta

 2. Maria D says:

  Doamne ajuta! O particica din moastele Sfantului Efrem cel Nou se afla la biserica Spitalului TBC din Sibiu.