Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Comunicatul Sinaxei Duble athonite despre adunarea din Creta

Kareia, 17/30 iunie 2017
Nr. F.2/32/1400

 

Mesajul Sfântului Munte despre
Sfântul și Marele Sinod din Creta

 

Sfânta Sinaxă Dublă a Sfântului Munte, întrunită astăzi 17 / 30 iunie 2017 la Kareia, în a 206-a ei ședință, fiind prezenți cei 20 de reprezentanți obișnuiți și 20 de reprezentanți extraordinari ai Sfintei Kinotite, în continuarea textelor oficiale ale Sfântului Munte deja făcute cunoscute în ultima vreme – atât a poziției acestuia înainte de întrunirea Sfântului și Marelui Sinod, precum și a evaluării textelor finale ale Sinodului – cu simțământul răspunderii și cu respect față de Sfânta noastră Biserică și de pliroma ei face cunoscute următoarele:
În mod continuu se observă o tulburare mocnită, provocată de împotrivirile față de hotărârile Sfântului și Marelui Sinod (Creta, 2016). Se preferă îngrădirile și întreruperea pomenirii episcopilor eparhioți.
Pentru că avem și noi parte de aceste tulburări și ne aflăm în interiorul Bisericii adresăm tuturor saltului lui Hristos Cel înviat: Pace vouă.
Nu există vreun motiv de tulburare, devreme ce Domnul Cel înviat este cu noi.
Sinodul din Creta a avut loc după o pregătire de mulți ani. Înaintea Sinodului textele pregătite au fost aduse la cunoștința credincioșilor, existând posibilitatea exprimării oricărei opinii.
Ani în șir Sfântul Munte și-a formulat cu claritate părerile sale despre dialogurile care au loc cu creștinii eterodocși. În timpul lucrărilor Sinodului din Creta arhiereii și-au exprimat părerile lor personale. Unii dintre ei și-au exprimat obiecțiile lor într-un mod cuviincios, fără să întrerupă legăturile lor cu Biserica. Tot ce s-a întâmplat acolo este scris.
Biserica întotdeauna rămâne ”stâlpul și temelia adevărului.” Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, Biserica este cuprinsă de valuri, însă nu se scufundă, este lovită de valuri, dar nu se rupe, primește lovituri, dar nu este rănită; ea este Însuși Dumnezeu-Omul. Toți sfinții, vii în Hristos, ne trimit în Biserică și ne liniștesc.
Duhul Sfânt ține unit tot timpul instituția Bisericii. El vindecă pe cele bolnave și le plinește pe cele lipsă. Rămânând în Biserică și simțindu-ne deficitari și neputincioși primim vindecarea și sănătatea.
Dacă ne clătinăm ca oameni, harul Duhului ne readuce pe drumul cel bun. De aceea orice teamă este de prisos, ca dovadă a lipsei de credință, devreme ce ne aflăm în Biserica lui Hristos.
De altfel, cei patru patriarhi ai Răsăritului, prin Enciclica lor istorică (1848) ne liniștesc că la noi nici patriarhii, nici sinoadele nu au reușit vreodată să introducă lucruri noi, pentru că apărătorul credinței este însuși trupul Bisericii, adică poporul însuși, care vrea ca credința lui să fie veșnic neschimbată și identică cu cea a Părinților lui.
Așadar, nu sunt îndreptățite tulburările și dezamăgirile, care conduc la schisme.
Noi aparținem Bisericii, Trupul lui Hristos. Acest trup întotdeauna își asumă și asimilează elementele pe care el le primește, însă le respinge pe cele pe care le consideră străine. Avem nădejde în iubirea lui Hristos, nu în concepții personale și nefundamentate, care scot în afara Bisericii și creează infernul ereziilor.
Cu toate acestea, nu vrem să propunem o liniștire a indiferenței, ci să subliniem importanța trezviei și a credinței. Considerăm că ar fi o dovadă de recunoștință față de Dumnezeu și o lipsă de credință față de toți frații noștri – cei de aproape și cei de departe – dacă nu am sublinia cu tot curajul și claritatea bogăția harului de care ne bucurăm fiind vii în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Și aceasta nu este realizarea noastră, ci darul unicului nostru Domn și Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, care în mod unic și absolut spune despre Sine Însuși:
Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Fără Mine nu puteți face nimic.
Eu sunt Păstorul cel bun, Care Își pune sufletul pentru oile Sale.
Toți cei care au venit înaintea Mea sunt hoți și tâlhari, însă oile nu i-au ascultat pe ei. Nu îi vor urma, pentru că nu cunosc glasul străinilor.
Au fost uimiți cei care Îl auzeau vorbind și mărturiseau: niciodată nu a vorbit un om în felul acesta (Ioan 7, 46).
El nu este doar un om, ci este Dumnezeu-Omul. El este Singurul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos. Întru nimeni altul nu este mântuirea. (Fapte 4, 12).
El nu a venit să judece, ci să mântuiască lumea. S-a răstignit pentru mântuirea răstignitorilor Lui. El a purtat păcatele noastre și pentru noi a fost chinuit. Toate le-a făcut pentru a-l mântui pe om. Pe toate le-a suferit ca să îi mântuiască pe toți.
A venit, L-am văzut, L-am auzit și mâinile noastre L-au atins. A suferit, a înviat și S-a înălțat la cer. L-a trimis pe Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii și toți au început să vorbească în limbi străine, cuvântând în graiuri străine învățăturile minunate ale Sfintei Treimi.
Biserica este alcătuită cu toată buna-cuviință cea minunată și dumnezeiască. Este anulată închisoarea timpului și intrăm în libertatea vremurilor din urmă. La fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie luminează harul Cincizecimii și Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos este Cel ce aduce și Cel ce se aduce și Cel ce primește și Cel ce se împarte spre mântuirea lumii întregi.
Biserica Ortodoxă este arătarea iubirii nespuse a lui Dumnezeu față de om. Acest lucru ne mântuiește și ne îndatorează inevitabil să dăm mărturia acestei iubiri. Dimpotrivă, cei care doresc să conducă popoarele (ca și lideri religioși sau lumești) îi subjugă și îi stăpânesc pe oameni. Ca falși păstori, ei nu își pun sufletul pentru oi, ci jertfesc oile în folosul lor. Îi condamnă și îi elimină pe ceilalți, drept cauze ale răului, spre a curăța lumea de rău.
Alții îi ard pe rug pe cei considerați eretici și necredincioși.
Alții îi ucid pe oamenii de proveniență și de rasă inferioară.
Alții îi omoară pe dușmanii poporului…
Toți domnesc, însă nu trăiesc veșnic. Îi chinuie pe oameni, însă boala lor însăși recidivează. Pentru întruparea lui Dumnezeu Cuvântul și pentru venirea Sfântului duh este creată Biserica. Și este inaugurată locuirea lui Dumnezeu cu oamenii (Apocalipsă 21, 3), turma cea mică cu misiunea ei dumnezeiască.
Nu există Dumnezeirea Treimică în alt fel și nu există altfel de unitatea bisericească. Așa cum Tu, Părinte, ești întru Mine și Eu întru Tine, tot astfel și ei să fie unul întru Noi (Ioan 17, 21).
Duhul Sfânt lucrează întotdeauna. Sfinții Părinți, uniți întru Duhul Sfânt au trasat în chip dumnezeiesc dogma dumnezeirii Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, precum și calitatea de Născătoare de Dumnezeu a Pururea Fecioarei Maria, Mama Domnului Iisus.
Tot edificiul viu al Bisericii este bazat pe temelia credinței. Orice denaturare a adevărului dogmei provoacă ruperi și denaturări în spațiul vieții.
Prin îndepărtarea Romei de Biserica una și sfântă urmează cunoscutele denaturări din lumea apuseană:
Biserica este înțeleasă și este organizată acolo ca stat. Teologia este cultivată ca o filosofie scolastică și viața duhovnicească precum un exercițiu moral în cadrul unei lumi efemere prin harul creat. Este provocată separarea dintre teologie și viață, dintre preoție și căsătorie. Urmează tot șirul căderilor cunoscute…
Biserica Ortodoxă rămâne întotdeauna în cadrul deplinătății harului lucrător. Aici nu este considerată teologia ca o preocupare filosofică, nici nu te poți apropia rațional de taina vieții, ci te botezi (te cufunzi) cu totul în apele harului.
Când stărui în rugăciune, precum Sfântul Grigorie Palama: luminează-mi întunericul, primești luminarea dumnezeiască ca o renaștere duhovnicească și înțelegi comentariul aceluiași Sfânt Ierarh Grigorie: altceva este lumina pentru simțuri și altceva pentru mintea omului. Însă când are loc unirea duhovnicească cu harul, când oamenii devin părtași ai harului dumnezeiesc, atunci prin simțuri și prin minte ei văd taine mai presus de orice simț și de minte, așa cum Dumnezeu îi cunoaște pe toți cei care trăiesc acestea.
Trăind în Sfântul Munte, noi ne comportăm după cum ne învață teologia și cugetul evlavios al Sfinților inspirați de Dumnezeu și al Bisericii, nu după teologia academică a intelectualilor și după concepțiile fiecărei epoci. Comuniunea Sfinților îi îmbrățișează pe credincioși și călăuzește cugetul cel credincios al Bisericii.
Suntem miluiți ca fii ai ai Marii Biserici a lui Hristos, cea răstignită și prin aceasta slăvită (se referă la Patriarhia de Constantinopol – n.trad.) De la aceasta noi am primit toate bunurile. O vedem continuu că este însângerată prin mulțimea Martirilor și Cuvioșilor ei.
Suntem recunoscători și păstrători vigilenți ai tradițiilor. Ne bucurăm de harul libertății Duhului și de frățietatea în Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe.
Dacă Imperiul creștin nu mai există ca o realitate istorică, rămâne întotdeauna imperiul iubirii, care nu cade niciodată. Ne aflăm în acest Paradis. Mărturisim harul, propovăduim mila, nu tăinuim facerea de bine.
Așa cum Domnul este Unic, la fel și ucenicii Lui au misiunea unică de a vesti mesajul plin de bucurie că moartea a fost omorâtă. Toate celelalte sunt relative și lipsite de importanță pentru oameni.
Cei care înlăuntrul Bisericii cântă, pentru că o trăiesc: sărbătorim omorârea morții, nimicirea iadului, începutul unei vieți noi, a celei veșnice și săltând Îl slăvim pe Cel care a făcut aceasta nu reprezintă o părere religioasă, nici nu este posibil să propună evitarea prozelitismului, pentru că își jertfesc viața pentru a anunța lumii că moartea a fost călcată prin moarte (lui Hristos).
Cel mai valoros lucru pe care îl are Biserica Ortodoxă – și o hrănește – este adevărul credinței. Și ea nu are alt mod de a-și oferi iubirea ei în afară de invitația pascală: Veniți toți să vă bucurați de ospățul credinței.
Iar dacă Hristos nu a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră. Ar trebui atunci să ieșim pe drumuri și la răspântii și să colaborăm cu ceilalți condamnați în țara umbrei morții, căutând ameliorarea mărimii dezastrului.
Însă departe de noi această blasfemie! Acum toate s-au umplut de lumină. Și toți așteaptă ajutor din puterea Învierii. Nu suntem singuri. Domnul Cel înviat este cu noi în chip nemincinos, așa cum a promis, până la sfârșitul veacului.
Această bucurie a prezenței alături de noi a Celui care a nimicit moartea este oferită de Biserică prin ultimul șir de sfinți, de martiri și de cuvioși ai ei. Și Sfântul Munte, prin viața lui liturgică și prin prezența lui va rămâne întotdeauna o mărturie a credinței ortodoxe și a nădejdii pentru întreaga lume.
Lui Hristos Dumnezeu, Cel Care a înviat din morți, slavă și stăpânire în vecii vecilor. Amin.

Semnează:

Toți reprezentanții celor 20 de Mănăstiri și Reprezentanții acestora din Sfântul Munte Athos, adunați în Sfântă Sinaxă Dublă Extraordinară

Comentarii la cald:

Comentariu pe blogul katanixis.blogspot:

Acest text demoralizant evită să atingă rana cumplită pe care a provocat-o Trupului Bisericii adunarea din Creta de inspirație ziziuliană (se referă la mitrop. Ioannis Zizioulas, cel care este autorul ereziei despre episcopo-centrismul Bisericii, refuzând hristocentrismul ei). În loc ca Sfântul Munte – altădată apărător al credinței – să arate periculozitatea acceptării hotărârilor din Creta și să condamne și să respingă textele acelei adunări, în loc să îndemne pliroma Bisericii să nu accepte aceste texte eretice, Chinotita dezamăgește, smintește, cultivă erezia liniștirii și a indiferenței față de cele întâmplate.
Principiul care domină acest text este cel al oportunității, al interesului, care este total străin duhului Evangheliei.
Conducerea Sfântului munte a dezamăgit și a amărât încă o dată turma cu cuget ortodox, din motive de diplomație rău înțeleasă.

Părintele Sava Lavriotul mi-a spus azi la telefon: ”acest text este o trădare a Ortodoxiei, o rușine pentru Sfântul Munte și ne bucurăm că noi, părinții aghioriți care am întrerupt pomenirea, nu ne simțim reprezentați de această Chinotită. Vom da răspunsul cuvenit în scris acestei trădări a dreptei credințe.”

Pe site-ul trelogiannis.blogspot, o doamnă Maria a scris:
Când a văzut poporul, Domnului Hristos I s-a făcut milă de oameni, căci erau ca oile fără păstor și a început să îi învețe. Să facă și athoniții același lucru. Să iasă în față și să îi călăuzească pe credincioșii care așteaptă. Să combată kakodoxiile (ereziile) printr-un cuvânt curat sfânt și duhovnicesc. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Datoria noastră a fiecăruia este mărturia cea bună. Așteptăm vocea Sfântului Munte!

Administratului aceluiași site se întreabă:

1) Dacă scopul Chinotitei a fost cel de a-i liniști pe credincioși – scop bun în sine – de ce nu a propus clar respingerea textelor din Creta sau schimbarea lor și arătarea clară a modului schimbării lor?

2) Acest anunț nu face diferența între îngrădire și schismă, lăsând impresia că cei care au întrerupt pomenirea sunt niște schismatici. Dar îngrădirea de erezie este un drept al credincioșilor, atunci când episcopul predică o erezie. Este posibil să credem că Biserica adunată în Sinodul I-II Trulan a îngăduit și a propus credincioșilor să creeze schismă (prin întreruperea pomenirii)?

3) Dacă întreruperea pomenirii este schismă, atunci după 1970, când majoritatea mănăstirilor Sfântului Munte au întrerupt pomenirea patriarhului Athenagora înseamnă că Athosul a fost în acea perioadă schismatic? La fel, putem să îl acuzăm și pe Sfântul Justin Popovici de o asemenea atitudine?

4) Acest anunț al Chinotitei nu numai că nu a ajutat, nu a liniștit, ci a tulburat pe credincioși. Toate primele reacții sunt negative.

5) Nu este niciodată târziu ca Sfânta Chinotită să se întrunească din nou, să propună clar cum se depășesc problemele provocate de adunarea din Creta și să ofere credincioșilor convingerea că apărătorii Ortodoxiei sunt la datorie și că există o soluție concretă de depășire a crizei, fără recurgerea la măsuri radicale.

Comentariul meu:

1) Limbajul anunțului este foarte diplomatic, ascunde interesul apărării patriarhului ecumenic în spatele cuvintelor frumoase și a teologiei biblice și patristice menționate.

2) Părinții aghioriți mărturisitori sunt prigoniți, alungați din mănăstiri, deci în Sfântul Munte prigoana este un fapt, o realitate.

3) Se evită folosirea cuvântului erezie, exact ca și în Creta, iar despre papistași se vorbește în termen vagi, fără a se spune că ei nu sunt membri ai Bisericii, ci eretici. Dimpotrivă, li se spune creștini eterodocși, deși ei nu sunt botezați, luminați prin har. Iar Sfântul Grigorie Palama este folosit ca paravan, pentru a masca intențiile autorilor anunțului.

4) Este clar că acest anunț îi va bucura pe ecumeniști, care vor înteți prigoana împotriva ortodocșilor. Însă Maica Domnului ne va apăra!

Surse:
http://trelogiannis.blogspot.ro/2017/07/blog-post.html
https://katanixis.blogspot.ro/2017/07/blog-post_12.html

traducere din limba greacă de
pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

25 Responses to Comunicatul Sinaxei Duble athonite despre adunarea din Creta

 1. Cobjug Stefan says:

  Rusine lor !

 2. Tanase Gheorghe says:

  Acestia sunt tradatorii Ortodoxiei .Dumnezeu sa aiba mila de noi.Multe rele are sa vina peste noi.

 3. Claudiu says:

  Ce comunicat slab…specific unor oameni care au lasat Slava lui Dumnezeu pentru slava ce vine de la oameni! Nu ne tulburam, astea-s vremurile, vremuri profetite demult ! Sa ne bucuram si sa ne rugam Domnului sa ne dea puterea ca de fiecare data cand timpul o va cere, sa nu ne temem sa-L marturisim! Slava lui Dumnezeu pentru toate!

 4. Andrei says:

  Primul gind care mi-a venit dupa citirea acestui ‘comunicat’ ca sf. Munte o sa scufunde in apa dupa asa tradare a credintei daca nu se va schimba atitudinea calugarilor atoniti fata de tradatori.

 5. Mihai says:

  SF Munte a căzut, sau mai bine zis majoritatea care il populează

 6. Alexandru says:

  Intariti-va in rugaciune cat mai este timp. Erezia este pacat impotriva Duhului Sfant!
  Mare urgie va veni si pt aceasta trădare.

 7. Era de asteptat aceasta tradare. Si Ierusalimul a fost orasul sfant si Dumnezeu l-a facut de ocara, nu o data. Chiar a fost ras de pe fata pamantului. Mai mult: in el va fi intronat vrajmasul Domnului, Antihrist. Daramite Sfantul Munte. Nu spune nicaieri ca nu va cadea, nici nu scrie undeva ca aceasta Chinotita va merge in Imparatia lui Dumnezeu. Niste tradatori! Si au raspundere la cel mai inalt nivel inaintea lui Dumnezeu.

 8. pr.mihai din zalău says:

  Trebuia să fie un răspuns clar si ferm de condamnare a ecumenismului si a sinodului eretic din Creta si a CMB eretic si a tuturor episcopilor semnatari si o atenționare a pliromei Bisericii spre a nu accepta ce s-a întâmplat la Creta.Dar vedem că nu a fost asa. Prorociile despre apostazia multor dintre monahii Sfântului Munte se împlinesc sub ochii nostri. Dureros pentru noi care am nădăjduit că raspunsul v-a fi unul de mărturisire ortodoxă apologetica următor Sf Cuv din Sf Munte.Maica Domnului să nu ne părăsească si să ne călăuzească spre tot Adevărul! Ne bucurăm că inca mai sunt părinți care urmează Ortodoxia după Sfintii Parinti!

  • admin2 says:

   Adevărații părinți aghioriți vor face o scrisoare de răspuns la acest comunicat.

 9. admin2 says:

  Aveți dreptate. Cu durere o spun.

 10. admin2 says:

  Cred că, prin studiul lor, părinții aghioriți anti-ecumeniști vor răspunde pe deplin la toate aceste întrebări și la multe altele. Așteptăm reacția lor. Părintele Sava Lavriotul mi-a spus că studiul lor este în lucru. Iar părinții aceștia, pe care i-am cunoscut la chilia lui Gheron Hariton, și cu care am slujit privegherea Buneivestiri (2017), sunt cei mai mari teologi pe care ei i-am cunoscut. De o finețe, smerenie, credință rară și dedicare până la jertfa de sine. Cu Dumnezeu înainte!
  Pr. Ciprian

 11. ban says:

  Protest autorizat pt Florin Barbu, in fiecare zi intre orele 18-21, pana pe 9 iulie, la muzeul Antipa, pta. Victoriei, Bucuresti.

  • admin2 says:

   Ar prinde bine și o dovadă a acestei afirmații, să nu se arunce doritorii de sprijin cu capul înainte.

   • Pr Claudiu says:

    Confirm cele spuse, in legatura cu protestul de solidaritate pentru Florin Barbu, sprijinind si duhovniceste cu rugaciunea: Paraclisul Maicii Domnului si Acatistul Sf M Mc Mina. Sa-i pomenim pe Florin si pe copiii sai Andy si Diana in rugaciunile noastre!

 12. Am participat impreuna cu sotia la Sinaxa de la Botosani. Iata experienta mea duhovniceasca de acolo, nu teologica; teologic cunosc lucrurile. Dar era prima mea participare de acest gen si eram curios sa intru direct in atmosfera de acolo, sa vad ce duhuri se invart pe acolo, daca pot sa ma exprim asa.
  Cand am ajuns in apropiere schitului si am inceput sa cobor panta, la cativa zeci de metri de intrare, am simtit ca am intrat intr-o putere, chiar i-am spus sotiei aceasta. Lucrul acesta mi-a fost foarte clar. Nu am nicio indoiala si nici nu-mi este straina aceasta experienta. Deci era o putere in jurul schitului cu o anumita bataie. Presupun in principal ca s-ar datora schitului si vietuitorilor care au fost acolo, dar se poate si combinatiei cu acel eveniment. Am participat la Sf. Liturghie. A fost frumos. In schimb am sesizat ceva care nu mi-a placut la unul din preotii de acolo. Tot duhovniceste vorbind. A urmat masa, unde am incercat sa intru de doua ori, dar sotia mi-a stricat treburile… Si desigur, dupa ce soferul ne-a invartit destul timp prin Botosani, incat am pierdut scaunele de la sinaxa, am ajuns la momentul inceperii ei. Am intrat cu mare atentie, ochi si urechi sa vad ce ar putea fi in neregula aici. Insa dupa putin timp m-am linistit: a fost Foarte Frumos, Extraordinar, o Lucrare Dumnezeiasca! … mi-a fost foarte clar, era evidenta prezenta Duhului Sfant, incat chiar de as fi dormit, totul era in regula, eram pe maini sigure. Cand am iesit, si cerul si orizontul parca erau deschise spre imparatia lui Dumnezeu. Sunt absolut sigur de ce spun. Nu stiu ce va fi in continuare pe aceasta linie, dar aceasta Sinaxa a fost o lucrare dumnezeiasca, o mare reusita.
  Vreau sa remarc urmatorul aspect: cei care ati vorbit acolo nu ati fortat nota facand rupere intre pomenitori si nepomenitori, ci cu dragoste ati aratat adevarul, asa incat oamenii, intelegand, sa vina de la sine stiind ca cineva care ii iubeste, ii asteapta. Aceasta-i o tactica foarte buna care-i face pe cei care merg la pomenitori sa nu se simta rupti, indepartati. Pentru ca harul se revarsa din plin si la pomenitori si aici risca nepomenitorii sa intre in schisma: cand spun ca daca mergi la pomenitori ti-ai pierdut mantuirea. Pentru ca pomenitorul poate sa zica: stiu ca ierarhul meu a gresit, dar eu tocmai de asta il pomenesc ca sa aiba mila Dumnezeu de el si sa-l intoarca. Si are dreptate, desi stiu ca aproape toti pomenitorii nu gandesc asa, ci marea masa sunt lasi. Problema este foarte sensibila si grea pentru nepomenitori pentru ca trebuie sa imbine dreptatea cu dragostea, cu indelunga rabdarea, cu purtarea Crucii. Daca scoate sabia face schisma, daca merge numai cu mila cade inapoi in puhoiul ecumenismului care-i va varsa in Iadul cel mare. Nepomenitorii care vor fi echilibrati si vor imbina acestea vor fi mari in Imparatia lui Dumnezeu.

  • admin2 says:

   Mulțumim de gândurile bune. Senzația mea a fost de familie vie, puternică, unită, invincibilă. Pentru că o conduce Hristos.
   Of, ce nu îmi place cuvântul ăsta – ”nepomenitori.”
   Noi pomenim și suntem în unire cu toți ortodocșii de pretutindeni, cu ierarhii lui Hristos.
   Nu suntem Nu, ci suntem slujire cu responsabilitate.
   Cred că aceasta trebuie să fie linia luptei. Că nu noi luptăm, noi slujim; Hristos luptă și biruie.
   Cu respect, pr. Ciprian.

 13. Foarte bine ati spus ca nu merge cuvantul acesta nepomenitor. Simtul duhovnicesc nu suport acest cuvant. Foarte bine ati spus. Felicitari!

 14. Of, … am o mare mahnire! Incat nu sunt 40 de zile de cand mi-a murit tata. El a avut o viata lumeasca, cam departe de Dumnezeu si de asta sunt destul de intristat. Intradevar prin februarie a facut o spovedanie generala, dar mantuirea este ceva nesigur si imposibila inaintea noastra. Desi am o anumita mangaiere de la Dumnezeu, lucrurile sunt inca destul de neclare. De aceea mi-a venit ideea: in special preotii care cititi acest site si doriti si binevoiti a-l pune la pomenit la Sf Proscomidie si chiar la Sf Parastase (daca nu cer prea mult) ne-ati face un mare bine, incat cuvintele nu pot exprima acest lucru. Numele lui este TRIFAN. As dori sa puneti si DOMNICA, mama mea. BOGDAPROSTE

  • admin2 says:

   Dumnezeu să îi ierte și să îi odihnească cu sfinții!

   • Fratele Mihail says:

    @ Creangă Teofil : dacă preoții care nu au întrerupt pomenirea au așa mare grijă de ierarhii lor pentru a-i întoarce la Adevăr, să-i pomenească la sfintele pomelnice, în taină, nu la ectenii sau proscomidie, căci astfel se fac părtași la credința lor eretică, după Creta.

 15. Claudia says:

  „Dormi linistit, FNI vegheaza pentru tine!”
  Dormi linistit, patriarhia vegheaza pentru tine! sau chinotita,,,
  Spunea cineva ca daca nu voiam sa intram in UE, ne bagau cu forta.
  Asa si cu biserica, vom fi bagati cu forta in „biserica una”
  Asa ca trebuie sa invatam sa traim de aici inainte intr-o minciuna continua spusa pe toate caile si in toate modurile cu putinta.
  De 80 de ani tot parlamentam cu ereticii in CMB, ei se afunda din ce in ce mai rau avand femei preoti si homosexuali printre ei sau cununand homosexuali, iar arogantii din biserica romana ii tot dau inainte cu obligatia lor de „a-i salva” pe restul. Pai nu esti arogant cand vezi ca in 80 de ani ai 0 rezultate si tot continui in aceeasi maniera? Pai nu esti complet indiferent cand vezi ca proprii tai credinciosi se smintesc si tu-i dai inainte cu „misiunea ta” in ansamblul lumii?
  Sa ne ajunte Dumnezeu ca vom fi greu incercati da miniciunile care vor ploua necontenit in cod rosu de ploaie.
  Daca mai traia Parintele Paisie Aghioritul, nici nu ar fi avut curaj sa tina sinodul…

  • admin2 says:

   Acum e vremea mărturisirii noastre, după putere și credință. Vor urma alții, mai buni și mai sfinți ca noi. Important este să ne facem datoria, că vine judecata. Pentru fiecare.
   Pr. Ciprian

 16. Parascheva says:

  Epistola catre Galateni a Sf Apostol Pavel
  ………
  6.Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie,
  7. Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
  8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
  9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!
  10. Căci acum caut bunăvoinţa oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş plăcea însă oamenilor, n-aş fi rob al lui Hristos.
  11. Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
  12. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.

  „Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei, 22,29)

  Binecuvantati !

  • admin2 says:

   Ascultam acum omilia părintelui Nicolae Manolis din Thesalonic despre comunicatul Chinotitei. Și el spune că scopul acestui comunicat este slăbirea sau diminuarea puterii celor care au întrerupt pomenirea și întărirea Patriarhiei Ecumenice.
   În Creta au fost recunoscute ca biserici toate sectele și ereziile din C.M.B, iar starețul mănăstirii Stavronikita, prezent în Creta, a considerat că este normal ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă toți acești eretici o blasfemiază pe Maica Domnului. Toți!