Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Dumnezeu să binecuvinteze Oașa

În timp ce unii trec fără regrete oceanul în căutarea unei vieți mai bune, alții fac drumul invers, spre România. Și asta după ce-au visat ani întregi să ajungă aici. Un astfel de om trăiește de peste un deceniu la Mânăstirea Oașa. Pe vremuri era catolic și lucra la cea mai mare bancă din America. Acum e călugăr ortodox și îi învață pe frații săi români muzică psaltică.
Acum 13 ani Părintele Sava a traversat oceanul ca să ajungă într-o țară pe care mulți ar da-o pe America. Pe atunci se numea Steven și știa pe de rost biblioteca tatălui său. Cu fiecare pagină citită a început să îl chinuie îndoiala în propria credință.

Prezentarea Ghidului practic ortodox al tânărului contemporan

Ghid practic ortodox al tânărului contemporan, Editura Grai Romanesc, 2012, este o carte scrisă din inimă (de 12 specialişti în diverse domenii), cu multă sinceritate şi deosebit respect pentru tineri, care aduce lumină în sufletele celor bulversaţi de atacurile patimilor şi vrajiţi de ispitele acestei lumi.
Ghidul poate fi comandat telefonic la numărul 0740.788.876 sau pe adresa de e-mail: ciprioan@yahoo.com.

Partea I

Partea a II-a

Înființarea Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou

Din mila lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Maicii Domnului, cu mijlocirile Sfântului Marelui Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri, făcătorul de minuni a luat ființă Asociatia Prietenii Sfântului Efrem cel Nou.

Din Statutul acestei Asociații vă prezentăm aici principalele aspecte:

Denumirea organizaţiei e Asociatia „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou„, conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 116293 din 26.09.2012, emisă de Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Asociaţia „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou„este persoană juridică română, autonomă, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Asociaţia Prietenii Sfântului Efrem cel Nou se constituie pe o perioadă nedeterminata.

Asociaţia are drept scop principal promovarea valorilor morale, creştin-ortodoxe în cadrul unui aşezământ de tip Comunitate Terapeutică Ortodoxă, prin consilierea, tratarea, recuperarea şi reintegrarea în societate a persoanelor cu adicţii,  iar ca scopuri secundare: organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea de activiăți de informare pentru apărarea drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi, precum şi sprijinirea efectivă a unor activităţi cu caracter misionar ortodox, pentru întărirea şi răspândirea învăţăturii Bisericii Ortodoxe.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

a)      Înfiinţarea şi amenajarea unui aşezământ, numit Comunitatea Terapeutică Ortodoxă Sf. Efrem cel Nou, care să cuprindă: spaţiu adecvat pentru cazarea beneficiarilor de servicii şi a personalului specializat angajat, cabinet medical, spaţii pentru servirea mesei, depozitarea alimentelor, ateliere pentru terapia prin muncă (ergoterapie) a pacienţilor, un paraclis cu hramul Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou,  precum şi orice alte utilităţi necesare îndeplinirii scopului propus;

b)      atragerea de fonduri necesare pregătirii şi instruirii personalului de specialitate, în vederea tratării duhovniceşti şi psiho-somatice a pacienţilor cu diverse adicţii, preluaţi în Comunitatea Terapeutică Ortodoxă Sf. Efrem cel Nou doar după depăşirea perioadei de sevraj şi la recomandarea medicului specialist din cadrul clinicii în care s-a desfăşurat cura de dezintoxicare;

c)      promovarea cercetării psihoterapeutice ortodoxe, pentru a identifica metodele şi mijloacele cele mai adecvate în vederea recuperării persoanelor cu adicţii şi vindecării lor psiho-somatice în condiţii optime,  pentru reîncadrarea lor în familie şi în societate, ca membri activi şi sănătoşi ai Bisericii Ortodoxe;

d)     stimularea colaborării cu alte instituţii de profil, din ţară şi străinătate, pentru schimb de experienţă pe profilul Asociaţiei, sensibilizarea autorităţilor competente şi a opiniei publice faţă de problemele persoanelor cu adicţii, în vederea sprijinirii activităţii Asociaţiei;

e)      preocuparea pentru editarea de materiale didactice şi formative ortodoxe, în cadrul Asociaţiei, pentru lupta împotriva oricărui tip de dependenţă;

f)       iniţierea de campanii pentru atragerea de fonduri şi crearea de mijloace necesare reclădirii unei noi vieţi pentru persoanele asistate, după părăsirea Comunităţii Terapeutice Ortodoxe şi/sau pentru susţinerea eventualei calificări prin studii de specialitate, în vederea reintegrării lor în societate;

g)      atragerea tinerilor în desfăşurarea de acţiuni filantropice, misionare, antiavort, instruirea în diverse activităţi legate de specificul Bisericii Ortodoxe (iconografie pe lemn şi pe sticlă, sculptură, litografiere etc), organizarea de campanii de strângeri de fonduri şi alimente pentru persoane defavorizate, sprijinirea şi ajutorarea persoanelor vârstnice, a văduvelor şi a copiilor orfani, promovarea şi formarea unei conştiinţe civice, creştine şi filantropice, ca bază a unui caracter uman de nezdruncinat;

h)      demersuri în vederea atragerii resurselor de finanţare pentru stimularea realizării tuturor obiectivelor Asociaţiei.

În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia creează cadrul necesar pentru activitatea de informare, documentare, editare proprie şi tipărire de materiale informative, precum şi a altor activităţi permise de lege pentru susţinerea materială şi logistică a activităţii sale.

Asociaţia se constituie pe baza liberului consimţământ al următorilor membrii asociaţi:

1)        STAICU CIPRIAN-IOAN.

2)        STAICU IOANA-ALINA.

3)        DOBRIŢOIU RODICA.

Membrii asociaţi sunt persoanele care aderă la Asociaţie în condiţiile prezentului statut şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei. Membru asociat poate fi orice persoană fizică / juridică legal constituită, cu deplină capacitate de exerciţiu şi folosinţă, română sau străină.

Membru de onoare poate fi orice persoană fizică română sau străină, care se bucură de o apreciere deosebită din partea membrilor asociaţi datorită activităţii sale, care aduce servicii deosebite Asociaţiei şi o sprijină substanţial în realizarea obiectivelor propuse.

            Încetarea calităţii de membru are loc:

a)      prin retragere formulată în scris;

b)      prin deces sau punere sub interdicţie de către instanţă;

c)      prin suspendare temporară decisă de Consiliul Director şi înmânată în scris respectivului membru, în cazul săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor Asociaţiei. Orice membru al Asociaţiei are dreptul de a contesta măsura suspendării, în cadrul Adunării Generale;

d)     prin excludere definitivă, pentru fapte culpabile săvârşite împotriva intereselor Asociaţiei. Hotărârea excluderii definitive e luată de Adunarea Generală a Asociaţilor. Motivarea hotărârii este obligatorie.

Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)      să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele, precum şi hotărârile Adunării Generale ale Asociaţilor;

b)      să-şi plătească cotizaţia, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;

c)      să nu folosească bunurile Asociaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Asociaţiei;

d)     să participe şi să se implice activ în acţiunile iniţiate de Asociaţie, cu excepţia membrilor de onoare;

e)      să militeze cu conştiinciozitate pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

f)       să nu întreprindă acţiuni, fără împuternicire din partea Asociaţiei, care ar putea aduce atingere imaginii/ prestigiului Asociaţiei;

g)      să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, ar leza scopul şi interesele asociaţiei.

Patrimoniul Asociaţiei este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter economic aparţinând asociaţiei, ca persoană juridică distinctă.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 1.000 RON, depus la Banca Transilvania, filiala Sf. Gheorghe, județul Covasna.

Patrimoniul Asociaţiei se completează cu venituri, care provin din:

a)      cotizaţiile membrilor (10 RON / lună);

b)      dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c)      dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d)     venituri realizate din activităţi economice directe;

e)      donaţii, sponsorizări sau legate;

f)       resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g)      alte venituri prevăzute de lege.

Asociaţia va colabora cu alte instituţii de profil, din ţară şi străinătate în vederea schimbului de experienţă şi pentru realizarea şi promovarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţia.

Asociaţia se poate asocia cu alte organizaţii de profil sau poate adera la alte organizaţii cu obiective similare, din ţară sau din străinătate.

Prevederile prezentului statut se completează corespunzător cu dispoziţiile O.G. 26/2000 şi cu cele ale altor acte normative incidente.

 

Persoanele interesate să devină membrii ai Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou sunt rugate să ia legătura cu președintele Asociației, la nr. de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yahoo.com. Noii membri vor primi o copie a întregului Statut al Asociației și vor beneficia de toate drepturile și obligațiile specifice calității lor de membri ai Asociației.

Pentru perioada următoare dorim să realizăm următorii pași:

–          mărirea patrimoniului Asociației prin completarea de către posibilii donatori a declarației 230, prin care cei 2% din impozitul pe venituri pe anul 2012 sunt returnați, conform legii, unui ONG, în cazul de față Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou. În acest sens atașăm acestui mesaj o copie a formularului 230, completat de datele Asociației, pe care îi rugăm să îl completeze în folosul Asociației ;

–          înscrierea de noi membrii în cadrul Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou;

–          realizarea unor proiecte locale de sprijinire a lucrărilor de construcție a Comunității Terapeutice Ortodoxe, cât mai ales realizarea unui proiect european în acest sens;

–          atragerea de donații, în următoarele conturi ale Asociației, pentru îndeplinirea scopurilor acesteia:

Codul IBAN în RON – RO92BTRL01501205S23583XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala sf. Gheorghe, județul Covasna. Codul fiscal al Asociației este 31026655.

Codul IBAN în Euro este – RO67BTRL01504205S23583XX, iar codul Swift este BTRLRO22XXX

Codul IBAN în Dolari (USD) este – RO19BTRL01502205S23583XX, cu același cod Swift.

–          realizarea unui site al Asociației Sfântului Efrem cel Nou, în acest sens avem nevoie de cineva priceput din domeniu, care să ne ajute.

Cât ne-a luminat Dumnezeu până acum, potrivit așezării noastre sufletești, am făcut. Lui îi dăm slavă și îi mulțumim. Sperăm să ne ajute în continuare, căci această Comunitate Terapeutică nu vrea să fie decât un imbold pentru ca în câțiva ani astfel de Centre să existe peste tot în țara noastră. Nu banii sunt o problemă în realizarea unor astfel de proiecte, ci este nevoie de oameni, cu măcar un dram de nebunie pentru Hristos. Cei peste 800.000 de oameni din România cu probleme de adicții, dar și familiile lor, așteaptă samarineni milostivi care să îi ajute să iasă din iadul propriilor patimi și neputințe.

Modelul acestei Comunități Terapeutice Ortodoxe va fi cel realizat și în alte țări ortodoxe (Cipru, Serbia sau Rusia), accentul fiind pus pe recuperarea pe termen lung a persoanelor cu adicții. Încercăm să reactivăm ceea ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare în secolul al IV-lea, una dintre vasiliadele mai puțin cunoscute, numită Școala pentru fetele decăzute, ale cărei principii erau terapia pe termen lung, până la reintegrarea cu succes a persoanelor tratate în familie și în societate. Accentul era și este pus pe Sfintele Taine, pe harul dumnezeiesc pe care numai Biserica cea Una, Ortodoxia, îl are. Dovada este și faptul că astfel de Comunități Terapeutice, în mediile ortodoxe au o rată de succes de aproximativ 85%, pe când în cele neortodoxe sau necreștine ea este de doar 5-7%.

Persoanele care vor face donații în aceste conturi sunt rugate să informeze apoi pe președintele acesteia, la nr. de de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yahoo.com, pentru a primi prin poștă o copie pe lemn a icoanei Sfântului Efrem cel Nou, dar și pentru a lăsa numele celor vii și adormiți din familiile lor, spre a fi pomenite la Sfânta Liturghie și la Acatistul Sfântului Efrem cel Nou.

Țin să mulțumesc, în calitate de președinte al Asociației Sfântului Efrem cel Nou, tuturor celor care ne-au sprijinit în achitarea sumei necesare pictării și înrămării într-un baldachin a icoanei Sfântului Efrem cel Nou; au fost credincioși români din București, Iași, Piatra-Neamț, Suceava, Botoșani, Timișoara, Buhuși, Sighetul Marmației, Craiova, Corabia, Constanța, Târgu Mureș, Turda, Brăila, Arad, Reșița, Bacău, Ploiești, Galați, Sibiu, Călărași, Slobozia etc, dar și din SUA, Canada, Italia, Marea Britanie, Spania, Elveția și Olanda. Toți rămân înaintea lui Dumnezeu drept primi ctitori ai Comunității Terapeutice Ortodoxe.

Dumnezeu să vă răsplătească înmiit tuturor și să fiți alături de Sfântul Efrem cel Nou în raiul veșniciei.

Acest mesaj este, de asemenea, un dar destinat tuturor celor care ieri, 3 ianuarie, au sărbătorit aflarea moaștelor Sfântului Efrem cel Nou, cu ale cărui rugăciuni sperăm să ne mântuim.

Președintele Asociației Sfântului Efrem cel Nou
Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Interviu cu un urmaș vrednic al părintelui Paisie Aghioritul

5 aprilie 2011

 

Gheronda Gavriil, monah la o chilie de lângă Kareia, în apropierea chiliei părintelui Paisie Aghioritul, este în vârstă de aproape 80 de ani, este un om foarte misionar, un om care ia atitudine împotriva marilor pericole ce s-au abătut în ultima vreme asupra Ortodoxiei şi a creştinilor.

Părintele a fost întrebat în primul rând despre pericolul pe care îl constituie ecumenismul în ziua de astăzi şi despre actele cu cip pe care mai marii lumii vor să introducă.

Preacuvioase părinte vă rugăm să ne spuneţi care este importanţa care trebuie să o aibă mărturisirea credinţei în viaţa unui credincios?

Credinciosul trebuie să-şi mărturisească credinţa în fiecare ceas al vieţii lui şi în primul rând să mărturisească cu faptele sale. Faptele sale să arate credinţa pe care o are. Dar pentru a face faptele credinţei este nevoie să ne spovedim des, să ne împărtăşim cu Sfintele Taine, să luptăm cu patimile noastre, să ne rugăm foarte mult, să face acatiste către sfinţi şi paraclise, să citim din Sfânta Scriptură, să cunoaştem scrierile Sfinţilor Părinţi şi să urmăm învăţătura acestora.

Cel care vrea să mărturisească credinţa trebuie să aibă putere înlăuntrul său. Această putere vine doar dacă el trăieşte luând exemplul sfinţilor. Şi în momentul în care are întrebări referitoare la dreapta credinţă şi la cum trebuie să mărturisească el atunci e bine să cerceteze, şi în aceste cazuri dar şi în alte situaţii ale vieţii sale, să cerceteze părinţi duhovniceşti, părinţi îmbunătăţiţi cărora să le ceară sfatul şi să primească sfatul acestora ca şi cum ar veni şi ele vin, de fapt, din gura lui Dumnezeu sau din gura sfinţilor înşişi.

Părinte care credeţi că sunt pericolele ce se abat astăzi cu putere împotriva Ortodoxiei?

Cel mai mare pericol? Ecumenismul! E o erezie foarte mare. Este o erezie care încearcă să distrugă Biserica lui Hristos şi cel care sprijină această erezie este papa, papalitatea fiind cea mai mare erezie din toate veacurile şi din prezent.
Read More