Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cerul și pământul, unite în rugăciune dumnezeiască

Cuviosul Iosif Isihastul spunea: ”Pentru că Dumnezeu este Iubire și toate cele pe care le-a făcut, cele de sus (din cer) și cele de jos (de pe pământ), s-au făcut din/prin multa Lui Iubire, Dumnezeu nu a cerut nimic altceva de la om decât iubire.”

(Sursa: http://trelogiannis.blogspot.ro/2017/04/blog-post_118.html)

”Într-o duminică, Sfântul Spiridon, episcopul Trimitundei, slujea singur în Sfântul Altar. Toți credincioșii din biserica respectivă cântau. După citirea pericopei evanghelice, au început să cânte nenumărate voci îngerești. Toți creștinii au amuțit, și de uimire, și de minunare, și de evlavie, și de teamă. Și când Sfântul Spiridon a spus către popor: Pace tuturor, Îngerii și Arhanghelii, Serafimii și Heruvimii, Tronurile, Stăpâniile, Puterile și toate cetele îngerești au răspuns într-un singur glas: Și duhului tău. Astfel creștinii care erau în biserica, în acea duminică de neuitat, au trăit această unire a Liturghiei cerești a Bisericii biruitoare cu Biserica luptătoare de pe pământ: o Singură biserică cu un singur Păstor: Iisus Hristos.”

(Sursa: http://trelogiannis.blogspot.ro/)

Hristos a înviat!

Să fim următori Sfinților Părinți! Să nu facem precum unii preoți români din Apus, care dau Sfânta Împărtășanie ortodocșilor alături de toți ereticii care o vor și ei

Învățătura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeu-Omului Hristos, rostită de Sfinții Apostoli, de către Sfinții Părinți și de către Sfintele Sinoade asupra ereticilor, este următoarea: Ereziile nu sunt Biserică și nici nu pot fi Biserică. Pentru aceea în ele nici nu pot exista Sfinte Taine și mai cu seamă Taina Împărtășirii – această Taină a Tainelor; fiindcă tocmai Sfânta Împărtășire este totul și toate în Biserică: Însuși Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos, și Biserica însăși, ca trup al Lui, și îndeobște tot ce este dumnezeiesc-omenesc.

„Intercommunio” – între-unirea, între-împărtășirea cu ereticii în Sfintele Taine și îndeosebi în Sfânta Împărtășire – este cea mai rușinoasă trădare a Domnului Hristos, trădare de Iuda; și, mai mult, trădare a întregii Biserici a lui Hristos, a Bisericii dumnezeiești-omenești, a Bisericii Apostolilor, a Bisericii Sfinților Părinți, a Bisericii Sfintei Tradiții, a Bisericii celei Una.

Aici ar trebui omul să-și oprească mintea și conștiința încreștinată asupra câtorva sfinte fapte, sfinte bune-vestiri, sfinte porunci. Mai înainte de toate trebuie să ne întrebăm pe ce ecleziologie, pe ce teologie privitoare la Biserică se întemeiază așa-zisa “intercommunio“? Fiindcă întreaga teologie ortodoxă a Bisericii privitoare la Biserică se bazează și se întemeiază nu pe “intercommunio“, ci pe realitatea Dumnezeu-omeneasca a lui „communio“, pe împreună-unirea Dumnezeu-omenească, (vezi I Corinteni 1:9; 10:16-17; II Corinteni 13:13; Evrei 2:14; 3:14; I Ioan 1:3), în timp ce noțiunea „inter-communio” (între-unire) este în ea însăși contradictorie și cu totul neînțeleasă pentru conștiința ortodoxă sobornicească.

Al doilea fapt, sfânt fapt al credinței ortodoxe, este următorul: în învățătura ortodoxă despre Biserică și Sfintele Taine, singura și neasemănata Taină este Biserica însăși – trupul Dumnezeu-Omului Hristos, în așa fel că ea este și singurul izvor și conținutul tuturor Sfintelor Taine. În afara de Taina aceasta Dumnezeu-omeneasca și atotcuprinzătoare a Bisericii care este a-tot-taina, nu exista și nici nu pot să existe “Taine”; așadar, nu poate exista nici o “între-împărtășire” (“inter-communio”) în ceea ce privește Tainele. De aici, numai în Biserică – în această neasemuită a-tot-taină a lui Hristos – poate fi vorba despre Taine: fiindcă Biserica Ortodoxă, ca Trup al lui Hristos, este izvorul și criteriul Tainelor și nu invers.

Tainele nu se pot ridica deasupra Bisericii și nici nu pot fi gândite în afară de Trupul Bisericii. Pentru aceasta, potrivit cu cugetul Bisericii Sobornicești a lui Hristos și cu întreaga Predanie Ortodoxă, Biserica Ortodoxă nu îngăduie existența altor taine în afară de ea, nici nu le socotește taine, până la venirea prin pocăință din „biserica” eretică, adică dintr-o biserică mincinoasă în Biserica Ortodoxă a lui Hristos.

Câtă vreme cineva rămâne în afară de Biserica, neunit cu ea prin pocăință, unul ca acesta este pentru Biserica eretic și, în chip de neocolit, se găsește în afara împreună-unirii mântuitoare: fiindcă ce părtășie poate fi între dreptate și nelegiuire? Ce părtășie poate să fie între lumină și întuneric? (II Corinteni 6:14).

Întâiul vârf și Apostol, cu puterea pe care a primit-o de la Dumnezeu-Omul, dă porunca: ”De omul eretic, după prima și a doua sfătuire, desparte-te” (Tit 3:10). Acela, deci, care nu numai că nu se desparte de „omul eretic“, ci-i dă acestuia și pe Domnul Însuși, în Sfânta Împărtășire, se mai găsește oare în sfânta credință Apostolică și Dumnezeu-omenească? Ceva mai mult, ucenicul cel iubit de Domnul Hristos, Apostolul dragostei, dă următoarea poruncă: pe omul care nu crede în întruparea lui Hristos și nu primește învățătura evanghelică cu privire la El, ca Dumnezeu-Om, ”să nu-l primiți în casă” (II Ioan 1:10).

Canonul 45 al Sfinților Apostoli poruncește cu glas de tunet: „Episcopul sau preotul sau diaconul, care s-a rugat cu ereticii numai, să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit lor sa lucreze ceva ca clerici, să se caterisească“. Porunca aceasta este limpede chiar și pentru o conștiință de țânţar.

Canonul 46 al Sfinților Apostoli: „Episcopul sau preotul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească. Căci ce înțelegere poate să fie între Hristos și Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?” Este un lucru bătător la ochi, chiar și pentru cei lipsiți de ochi: aceasta poruncă hotărăște în chip imperativ că nu trebuie să recunoaștem ereticilor nici o sfântă taină și că trebuie să judecăm toate ale lor ca nelucrătoare și lipsite de har.

De Dumnezeu insuflatul purtător de cuvânt al Predaniei apostolești și părintești sobornicești a Bisericii lui Hristos, Sfântul Ioan Damaschin, binevestește din inima tuturor Sfinților Părinți, a tuturor Sfinților Apostoli, a tuturor Sfintelor Sinoade ale Bisericii următorul adevăr dumnezeiesc-omenesc: ”Pâinea Euharistiei (=Sfintei Împărtășanii) nu este simplă pâine, ci s-a unit cu Dumnezeirea… Printr-însa curățindu-ne, ne unim cu trupul Domnului și cu Duhul Lui și ne facem trup al lui Hristos” (= Biserica)…

Taina Euharistiei ”se numește Împărtășanie fiindcă printr-însa ne împărtășim de Dumnezeirea lui Iisus. Și se numește cuminecare și cu adevărat este pentru cuminecarea prin ea cu Hristos și părtașia la Trupul și la Dumnezeirea Lui. Iar pe de altă parte, ne cuminecăm și ne unim și unii cu alții prin ea. Căci pentru că ne împărtășim dintr-o singura pâine, ne facem cu toții un trup și un sânge al lui Hristos, și unii altora mădulare, ajungând de un trup cu Hristos. Pentru aceea cu toată puterea să ne păzim a nu lua împărtășanie de la eretici, nici să le-o dăm. Nu dați cele sfinte câinilor, zice Domnul, și nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor (Matei 7:6), ca să nu ne facem părtași relei slăviri și osândei lor.”

Neînfricatul mărturisitor al adevărurilor dumnezeiești-omenești al ortodocșilor (Sfântul Teodor Studitul) vestește tuturor oamenilor:

a) ”Împărtășania de la eretic înstrăinează pe om de Dumnezeu și îl predă diavolului”.

b) În Euharistie, ”pâinea ereticilor nu este trupul lui Hristos“.

c) ”După măsura deosebirii dintre lumină și întuneric, așa este și deosebirea dintre împărtășania drept-slăvitoare (ortodoxă) și cea eretică: cea drept-slăvitoare luminează, cea eretică întunecă; una îl unește cu Hristos, cealaltă – cu diavolul; una dă viață sufletului, cealaltă îl ucide“.

d) ”Împărtășania din mâna eretică este otravă, nu simplă pâine“.

(Sfântul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul,

Mănăstirea Petru-Vodă, 2002)

Preoții români înfricoșați de ecumeniști, care așteaptă… ce?

O doamnă mi-a scris pe mail următoarele:
”Nu cred că mai putem spera ca alți preoți să se îngrădească. Nu pentru că nu sunt și alții care să aibă curaj. Dar nu mai au tăria să se desprindă. S-au împărtășit prea mult spre osândă!
Avea dreptate fratele Matiu Cosmin, când spunea într-un comentariu legat de ecumenism: atenție, zonă radioactivă!”

Comentariul meu:

”Să se desprindă” se referă la desprinderea de erezie, nu de Biserică. Cei care luptă cu fiara ecumenistă sunt în Biserică, ereticii ecumeniști sunt în afara ei.

Mulți preoți AȘTEAPTĂ… dar satana NU așteaptă, ci lucrează continuu. Mulți au spus că nu vor semna NIMIC eretic. Zilele acestea au ocazia – la Buzău, Cluj etc – să dea examen în fața propriei conștiințe. Să dea Domnul să îl treacă, altfel tăvălugul se va înteți. Și ei vor fi victimele.

Mulți ne denigrează că suntem puțini cei care am întrerupt pomenirea, iar la cei ”caterisiți” se raportează ca la niște lepre. Slavă Domnului, că ne-a făcut parte de Cruce! Atâta fericire, libertate și slujire sfântă nu am simțit niciodată până acum! Și dorim aceasta întregului cler bisericesc și poporului nostru, de la vlădică până la opincă.

Să ne rugăm pentru ierarhii români, pentru preoții români, pentru preotesele acestor părinți, pentru diaconi și soțiile lor, pentru monahii și monahiile acestui neam, pentru mirenii români!

Asta nu e viață creștină: să trăiești în erezie, să te împărtășești spre osândă. Să nu fie!

Doamne, ai milă de neamul acesta, pentru rugăciunile

milioanelor de SFINȚI ROMÂNI !

 

pr. Ciprian Staicu

Încă o mângâiere sfântă…

Nu toți pieptănații au minte limpede și cuget ortodox și nu orice ciufulit poate fi trecut cu vederea.

Acum, când alții ”ne ciufulesc” – văzut și nevăzut, vă invităm, alături de noi, nevrednici pelerini, acasă la Gheronda Gavriil, vreme de 10 minute. Într-un colț de rai… misionar ortodox athonit!

De obicei vorbește așezat așa, căci este bătrân și îl dor tare picioarele. Să ne rugăm pentru sănătatea lui!

Casa părintelui e mică, dar inima lui e MAAAAARE ! Și e un om tare cumsecade. Și cum se cade !

Nu o să vă pară rău!

Hristos a înviat!

Atunci când ”fratele” se pregătește de ”fenomenul Pitești”

Am primit azi un mail-surpriză de la părintele Evghenie, având în vedere și faptul că azi, 25 aprilie 2017, ora 10, sunt chemat în judecata Consistoriului Mitropolitan la Sibiu.

Mailul primit spune următoarele:
”Îți spun de la început că am semnat sa rup orice comunicare cu tine. De asemenea am primit vești sigure că lucrarea de întrerupere a pomenirii este o înșelare. Nu este timpul potrivit acum, ci va fi cândva în viitor, când ne vor impune lucruri. Te rog din suflet, revino la pomenire. IPS Laurențiu este milostiv și te va ierta, dar fa-o acum la consistoriu, dacă vrei, pun eu o vorbă bună. Crede-ma, așa e bine.
Dumnezeu sa ne lumineze pe toți.”

Răspunsul meu a fost următorul:
”Sorry, părinte, eu am coloană vertebrală. Îți doresc să dobândești una. În viitorul cât mai apropiat.
Întreruperea pomenirii este singura șansă a noastră de a nu ajunge în iad.
Cât despre întreruperea legăturii cu mine, facă-se voia ta.”

Cred că lucrurile sunt clare. Însă nădăjduim, ca și în cazul Sf. Ap. Petru. Părintele Evghenie nu este spălat pe creier. Încă.

Până una alta, iată ce s-a depus acum o oră la Mitropolia din Sibiu, din partea mea (eu nu m-am mai dus, din motivele de mai jos):

Pr Ciprian Staicu – Cerere 25 aprilie pentru Apel la Sibiu

Facă-se voia Domnului, nu a omului !

 

pr. Ciprian Staicu