Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu – Răspuns la un început de prigoană…

img_0001

Înștiințarea nr. 1082 din 6 septembrie 2016

 

Preasfinția Voastră,

 

Respectuos Vă aduc la cunoştinţă că după primirea înştiinţării nr. 1082, pe care aţi avut bunăvoinţa de a mi-o trimite (în care mă informaţi că, în conformitate cu Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015, mi se interzice în mod desăvârşit să public în mediul virtual fără acordul prealabil al Chiriarhului locului) și după răspunsul meu ca, în pofida sentimentului de siluire a conștiinței, să Vă dau ascultare, Dumnezeu, Care poartă de grijă celor Care Îl cinstesc pe El în Duh și în Adevăr, a privit la nimicnicia mea și mi-a scos în cale o familie de ortodocși, el fiind un bun cunoscător al Dreptului Canonic al B.O.R., iar ea înalt magistrat. Le-am dat înștiințarea Preasfinției Voastre, având în vedere că nicăieri în ea nu scrie că este confidențială și, din moment ce îmi era adresată personal, am dreptul legal de a dispune cum doresc de propria corespondență.

Menționez că am solicitat aparatului administrativ eparhial să mi se trimită o copie a deciziei chiriarhale nr. 1957 din 22.09.2015, menționată în înștiințarea nr. 1082 din 06.09.2016 și folosită de Preasfinția Voastră ca temei legal împotriva mea, dar până în prezent nu am primit nici un răspuns.

Drept urmare, Vă prezint analiza juridică a celor doi specialiști în canoane și legi, urmând ca în final să adaug concluzia lor și cea personală. Am trecut expunerea la persoana I singular, asumându-mi ceea ce scriu ei:

Faţă de decizia-înștiințarea scrisă nr. 1082 din 06.09.2016 a Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei pot formula două obiecţii legale:

I) Decizia de a interzice publicarea în mediul virtual a unor materiale prin care apăr credinţa ortodoxă şi nu aduc nicio atingere învăţăturii Bisericii contravine, pe de o parte, misiunii Bisericii de a mărturisi cu timp şi fără timp cuvântul lui Dumnezeu, în orice circumstanţă, iar pe de altă parte, angajamentelor pe care Sfânta noastră Biserică şi le-a asumat faţă de stat, de a nu aduce nicio atingere drepturilor fundamentale ale omului, mai precis, dreptului fundamental la liberă exprimare.

a) Articolul 123 (7) din Statutul de funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române prevede că “raportul dintre personalul clerical şi Centrul eparhial este unul de slujire şi misiune liber asumată, conform mărturisirii (declaraţiei) solemne publice rostite şi semnate de fiecare candidat înaintea hirotonirii întru preot” (s.n.). În mărturisirea solemnă m-am angajat la ascultare faţă de Chiriarh şi la comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Am respectat şi am de gând să respect acest angajament, conştient şi de faptul că ascultarea faţă de superior se face necondiţionat, atâta timp cât Chiriarhul mărturiseşte dreapta credinţă şi nu se face vinovat de vreo ”rea socoteală” (conform canonului 31 Apostolic).

Este la fel de adevărat însă că în acea mărturisire mi-am luat şi un angajament care defineşte conţinutul spiritual al activităţii mele ca preot: “În toată viaţa mea mă voi călăuzi după învăţăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinţilor Apostoli, după Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe”. Mai mult, pentru că am fost hirotonit în Grecia, de Înaltpreasfințitul Pantelimon, Mitropolit de Veria, iar în practica grecească preotul nu mai depune jurământ la hirotonia sa, eu am insistat și l-am depus, traducând în limba greacă și spunând în biserică cuvintele de mai sus.

În toate activităţile mele în spaţiul virtual am fost fidel acestui angajament, apărând Ortodoxia în faţa atacurilor de orice fel. Articolele mele despre sinodul din Creta publicate în presa electronică reprezintă manifestări ale fidelităţii faţă de acest angajament-obligaţie asumat înainte de hirotonie. Cum aceste articole nu aduc atingere integrităţii Bisericii Ortodoxe, conform canonului 15 I-II Constantinopol, care prevede că acel cleric care luptă contra ereziei trebuie recunoscut şi cinstit ca apărător al credinţei, neavând a suferi nicio o certare [e.g. interdicţie în presa online] sau caterisire, consider că nu mi-am încălcat nici angajamentul de ascultare şi fidelitate faţă de Chiriarh, pe care mi-l reaminteşte înştiinţarea Preasfinţiei Voastre. Hotărârile sinodului din Creta sunt contrare şi învăţăturii Sfintei Evanghelii, şi celei a Sfinţilor Apostoli, şi Sfintelor Canoane şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi, deoarece sunt în esenţă un angajament faţă de erezia eclesiologică ecumenistă, lucru demonstrat atât de mine, cât şi de alţi teologi şi duhovnici români sau din alte părţi ale lumii ortodoxe. Ba mai mult, prin hotărârea sa, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, în august 1983, după Adunarea ecumenistă de la Vancouver, a predat anatemei ecumenismul (Anatema – celor care se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe și susțin că Biserica lui Hristos s-a împărțit în așa-zise “ramificații”, ce diferă una de alta după doctrină și modul de viață, sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia în viitor, când toate “ramificațiile” sau părțile, sau confesiunile și chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup. Anatema – și celor care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de “preoția” și “tainele” ereticilor, dar afirmă că botezul și euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire. De aici anatema – și celor ce comunică în mod conștient cu ereticii amintiți sau susțin, propagă și iau apărarea ereziei ecumeniste proaspăt apărute a acestora, sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau presupusei uniri a creștinilor scindați!”) Așadar, cele hotărâte în 2016 în Creta de ecumeniști sunt erezii aflate DEJA sub anatema Bisericii Ortodoxe. Datoria sfântă a Sinodului BOR este de a face la fel.

Mediul virtual este un spaţiu extrem de fluid, în care informaţia circulă cu o rapiditate care face ca orice întârziere a reacţiei să devină o piedică în calea eficacităţii mesajului. Este contraproductiv ca un preot să fie împiedicat sau ţinut de obligaţia de a primi mereu binecuvântarea chiriarhală să facă misiune creştină în spaţiul virtual, în condiţiile în care mare parte a vieţii sociale s-a mutat în acest spaţiu. Este la fel de contraproductiv ca preotul să fie dezbrăcat de calitatea sa de preot atunci când doreşte să scrie în spaţiul virtual, ştiut fiind, pe de o parte, că haina preoţească dă greutate mesajului şi, pe de altă parte, că preotul nu se poate dedubla, ci rămâne preot în orice condiţii ale vieţii.

b) Decizia de a-mi interzice exprimarea în spaţiul virtual, fără nicio motivare plauzibilă, riscă să încalce angajamentele asumate de către Biserica Ortodoxă în relaţia sa cu statul român.

Astfel, Legea 489/2006 a Cultelor prevede: “Art. 5 1) În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării  şi să nu aducă atingere… drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Această respectare a drepturilor omului trebuie să includă şi respectarea dreptului fundamental al omului de a-şi exprima propriile gânduri, consemnat în art. 30 din Constituţia României: “Art. 30 (1): Libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor sau credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă. (s.n.)”

Decizia episcopală riscă să încalce, în ceea ce mă priveşte, ambele principii constituţionale enunţate mai sus.

Din această perspectivă, se cuvine să reamintesc că chiar şi Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015 este ţinută de obligaţia de a respecta drepturile fundamentale ale celor cărora li se aplică, conform art. 17 1) din Legea Cultelor: “Recunoaşterea statutelor şi codurilor canonice se acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere, prin conţinutul lor securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”.

În concluzie, consider că Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015 se referă la orice formă de apariţie în public a unui preot în mediul virtual, mai puţin la apariţia sa în calitate de smerit mărturisitor al credinţei lui Hristos şi învăţător al dreptei credinţe, pentru care a primit deja binecuvântarea Chiriarhului odată pentru totdeauna, în momentul hirotonirii.

II) Cea de-a doua obiecţie a mea se referă la afirmaţia că hotărârile Sinodului din Creta trebuie lăsate exclusiv în seama Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Consider că prin această exprimare se exclude rolul pliromei Bisericii în actul de receptare a deciziilor unui sinod, recunoscut şi acceptat de-a lungul secolelor de către Sfânta noastră Biserică, în baza principiului infailibilităţii Bisericii, care prevede că hotărârile unui sinod inspirat de Duhul Sfânt vor fi receptate, prin lucrarea Aceluiaşi Duh, de către poporul binecredincios, care va recunoaşte astfel şi valabilitatea acestor hotărâri, şi caracterul inspirat al sinodului respectiv.

Este adevărat că în cazul unui sinod panortodox, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe locale este chemat să hotărască şi să aprobe sau să respingă aceste hotărâri, însă este la fel de adevărat că Sfântul Sinod nu poate acţiona fără a ţine seama în niciun fel de reacţia pliromei acelei Biserici.

Studiind Statutul de funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, în art. 14, litera b) se spune faptul că Biserica „examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic şi pastoral-misionar, pe care o soluţionează în conformitate cu învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe, şi hotărăşte, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericeşti de orice natură” (s.n.). Din acest articol reiese că şi procesul de analiză şi decizie a hotărârilor sinodului panortodox trebuie să se facă în baza învăţăturii Sfintei Biserici Ortodoxe şi a Sfintelor Canoane, care acordă întregii plirome un rol în receptarea hotărârilor unui sinod cu caracter panortodox sau ecumenic.

Acest lucru a fost recunoscut şi în cadrul Conferinţei Panortodoxe presinodale din 1976, unde s-a decis ca “consensul credincioşilor în procesul de receptare a sinodului trebuie să stabilească dacă a fost panortodox sau ecumenic”[1]. Așadar, nu ierarhii ecumeniști hotărăsc validitatea hotărârilor luate în Creta, ci Biserica Ortodoxă în ansamblul ei (cler și popor).

Prin urmare, consider că activitatea mea legată de sinodul din Creta se înscrie în mod firesc în procesul de receptare a hotărârilor acestui sinod.

Concluzia prietenilor mei juriști este următoarea: ”ceea ce v-a trimis PS Andrei are ca scop să vă prindă cu ceva la capitolul disciplină, pentru a vă putea caterisi pe alte motive decât hotărârile Sinodului din Creta.”

Concluzia mea, Preasfinția Voastră, este că răspunsul pe care vi l-am trimis acum câteva zile nu mai este actual din punct de vedere al promisiunii mele de a face precum mi-ați poruncit (a nu mai scrie nimic și a nu semna ca preot), ci pentru că susținerea canonică și constituțională a înștiințării eparhiale nr. 1082 este nulă, îmi reconsider poziția și îmi voi apăra credința ca și până acum, oral și scris. Desigur, nu am absolut nimic împotriva persoanei Preasfinției Voastre, nici a demnității arhierești, și Vă voi asculta întru toate, trecând prin filtrul conștiinței mele cele ce îmi veți porunci în calitate de chiriarh al meu.

Cu alte cuvinte, îmi voi apăra preoția până în pânzele albe, indiferent cine și cum o atacă. Nu sunt dator nimănui pentru ea, decât Bunului Dumnezeu care mi-a dat-o și voi răspunde în fața Lui de modul în care am făcut-o lucrătoare. Cu tristețe vin în fața Preasfinției Voastre pentru faptul că am simțit necontenit în ultimele 18 luni, de când ați fost instalat ca episcop al Covasnei și Harghitei, că anumite resentimente pe care le aveți în primul rând față de familia mea și apoi față de mine nu s-au stins. Încă o dată îmi cer iertare dacă V-am greșit cu ceva și îmi doresc ca activitatea mea pastorală să fie cel puțin la fel de rodnică până acum.

Cu mila lui Dumnezeu, iată, în 6 zile, deja sunt 7865 de vizualizări pe youtube ale interviului plin de bun simț, demnitate, adevăr, realizat cu pr. prof. dr. Theodoros Zisis, care a provocat mâhnirea Preasfinției Voastre și emiterea înștiințării nr. 1082 în condițiile enunțate în analiza juridică de mai sus. Deci, procesul de receptare a hotărârilor Adunării din Creta este în desfășurare. Eu voi continua să scriu și să vorbesc atâta vreme cât îmi va bate inima în piept și nădăjduiesc să nu mă abat de la Adevăr, ci să rămân și să cresc în El, cu rugăciunile și sub ascultarea Preasfinției Voastre.

Vă anunț că înștiințarea nr. 1082 și această scrisoare le voi posta acum pe internet. Iar de mâine activitatea mea pastorală va continua, fără tulburare sau părtinire, ca și până acum. În cazul în care vor exista alte tensiuni și amenințări, voalate sau directe, mă încredințez ocrotirii Maicii Domnului, cu ale cărei sfinte rugăciunii să ne mân-tuim toți, cei cei slujim ortodox pe Fiul ei și Dumnezeul nostru.

 

Cu fiiască supunere,

dr. Ciprian-Ioan Staicu

Preasfinției Sale,

Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei

 

[1] Pr. Prof. V. Ioniţă, Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până astăzi, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, p. 90.

53 Responses to Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu – Răspuns la un început de prigoană…

 1. Parascheva says:

  Adevărul să triumfe ! Doamne ajuta !

 2. Bravo Parinte Ciprian! Suntem alaturi de sfintia voastra! Folositi-va si de legile statului. Acesti hoti trebuie dati jos! Este o intreaga mafie! Cati bani se dau pentru a se prinde parohii bune! Trebuie publicata o lista si cu ierarhii securisti, turnatori. Nu s-au pocait de pacatele lor. Inainte i-au slujit pe comunisti, acum ii slujesc pe masoni tot cu aceleasi arme. Trebuie postate pe internet abaterile lor si trasi la socoteala in justitie. Ei incalca si legile bisericesti si pe cele ale statului. Ati demonstrat foarte bine acest aspect. Ar fi indicat ca cei care au schituri, chiar si biserici sa si le intabuleze, pentru ca atunci nu se vor mai putea lega de ei si vor pomeni pe cine vor. Credeti ca pe ei ii doare de unitatea bisericii, pe ei ii doare sa nu piarda proprietati, schituri, manastiri, venituri. Bine a facut statul ca nu le-a dat toate proprietatile ca altfel isi faceau de cap. Credeti ca ne temem ca sinodul BOR va valida eresul din Creta? Nicidecum, ci cu mult mai tare ne vom ridica si-l vom afurisi si pe acesta. Peste noi nu vor trece!

 3. mirean says:

  Vrednic este!
  E clar,Pr.Ciprian merge pe linia Sfintilor Parinti Marturisitori si prigoniti.
  Sa ne rugam Bunului Dumnezeu si Maicii Sale sa il sprijine si sa il intareasca in apararea dreptei credinte care o face din dragoste sincera si curata pt.Hristos Domnul.
  Si pe noi sa ne ajute a il urma atunci cand va veni vremea noastra de marturisire,care sub aceste procedee(comuniste)simt ca se va apropia.
  Doamne ajuta!

 4. Victor says:

  @ Pr. Ciprian-Ioan Staicu

  Vă mulțumim Părinte pentru lupta ce o purtați întru mărturisirea Adevărului.

  Doamne ajută!

 5. Lugojan says:

  Iertati-mi neputinta de a ma opri de la comentarii !
  Cu atat mai mult e nevoie la noi sa se tina sema in dezbaterile legate de doptarea hotararilor Sinodului din Creta de clerici, preoti, monahi, teologi, cu cat cei 25 de ierarhi romani care au semnat in Creta reprezinta cred o jumatate din numarul membrilor Sfantului Sinod al B.O.R., spre deosebire de Sinoadele altor tari ortodoxe (Rusia, Grecia) unde numarul ierarhilor este mult mai mare si pot fi sustinute punctele de vedere atat pro cat si contra celor semnate in Creta.

 6. Sluga netrebnica says:

  Sinodul talharesc din Creta este in totalitate eretic. Nu este vorba doar despre anumite puncte din diversele documente adoptate, asa cum fals se incearca a se discuta, ci este vorba despre organizarea, participarea si votarea necanonica la acest asa zis sinod.
  Chiar daca se scoate termenul de „biserici” atribuit ereticilor, chiar daca se scot toate celelalte afirmatii viclene, formulate printr-un limbaj duplicitar si inselator si astfel s-ar recunoaste acest sinod, tot nu am rezolva nimic. Ortodoxia tot ar fi vanduta si tradata de acest sinod.
  De ce?
  Pentru ca am ramane cu infaibilitatea papistasa a pseudo-patriarhilor, ceea ce contravine invataurii Ortodoxe.

  In ale credintei, nici-un episcop nu este mai mare decat alt episcop, precum nici-un patriarh nu este mai mare decat un episcop si nici-un patriarh nu este mai ortodox decat alt episcop, si nici-un patriarh nu este capul Bisericii.
  Doar Hristos este Capul Bisericii Ortodoxe.

  La anterioarele sinoade talharesti, unde sute de patriarhi si episcopi au semnat tradarea, a existat un singur episcop care nu a semnat si din aceasta cauza a cazut tot sinodul.

  Un Sfant Sinod se organizeaza cu participarea a majoritatii episcopilor, cu participarea de preoti, monahi si mireni. Votul oricarui episcop trebuie sa fie egal cu votul oricarui patriarh, si nu asa cum talhareste s-a organizat in Creta. Episcopii nu trebuie sa voteze in „interiorul” fiecarei Biserici si votul decisiv sa-l aiba patriarhul. Acest mod de vot este o viclenie.

  Pseudo-patriarhii s-au vorbit intre ei si au hotarat sa-si atribuie doar lor insisi dreptul de vot decisiv, ceea ce le-ar facilita adoptarea de documente eretice si astfel ar duce poporul catre lepadarea de credinta.

  Trebuie sa stam tari in credinta, fara frica si sa marturisim cu toata puterea pe care ne-o da Dumnezeu fiecaruia dintre noi. Cu toata forta impotriva acestui sinod talharesc si impotriva ecumenismului.

  Daca acest sinod nu va fi respins cu totul, vom ramane cu infaibilitatea papistasa a pseudo-patriarhilor, ceea ce pe termen lung va fi o lepadare a ortodoxiei.

  Cred ca se fac presiuni si amenintari inimaginabile impotriva tuturor episcopilor, preotilor si monahilor care marturisesc Adevarul si nu accepta sinodul talharesc din Creta. Cu siguranta sunt implicate forte imense, servicii de securitate, servicii care oficial nici nu exista, politicieni, masoni, forte oculte …
  S-au adunat toti ca sa dea razboi Ortodoxiei, pentru ca fara lepadarea de credinta nu se poate arata antihristul. Lepadarea de credinta se lucreaza de 100 de ani chiar din interiorul Bisericii Ortodoxe, dar acest sinod talharesc vrea sa oficializeze aceasta lepadare.
  De aceea vor pseudo-patriarhii „pace si liniste” in Biserica lui Hristos, ca sa poata sa lucreze ei in ascuns fara sa-i deranjeze nimeni si fara sa mai afle si altii despre tradarea lor.

  Nu acceptati nimic din acest sinod talharesc. Nu trebuie discutat nici-un document, nici-o propozitie, nici-un punct sau virgula, ci trebuie respins cu totul, intregul sinod talharesc.

  Orice alt sinod care ar mai avea loc trebuie sa fie organizat conform Canoanelor, conform organizarii celor 7 sfinte Sinoade Ecumenice ( nu ecumeniste).

  Sa stam tari in credinta lasata noua de Sfintii Apostoli si de Sfintii nostri Parinti. Sa nu acceptam nimic din ceea ce nu exprima clar invatatura ce ni s-a dat noua in urma cu 2000 de ani. Dumnezeu insusi, prin Apostolii sai ne-a spus ca oricine aduce alta invatatura sa fie anatema.

  Hristos Dumnezeul nostru este acelasi, ieri, azi si in veac. Invatatura lui nu se schimba, nu se modernizeaza, nu se adapteaza vremurilor si „evoluarii” sau „civilizarii”.

  Preotul sau episcopul care este dat afara de patriarhii sau episcopii eretici poate sa spovedeasca in continuare. Patriarhii si episcopii partasi ereziilor si ecumenismului s-au scos pe ei insisi din Biserica si s-au facut schismatici.

  Sunt atatia preoti si sfinti care spovedeau, tineau slujbe si binecuvantau credinciosii in chiliile lor sau prin paduri, pe campuri de batalie, in timp de prigoana prin puscarii, lagare sau ascunsi prin pesteri. Clerul drepcredincios care va fi dat afara de eretici, are in continuare Harul sa dezlege pacate si sa povatuiasca poporul dreptcredincios.

  Cladirile Bisericii au fost acaparate de eretici, de masoni. Dar daca era un cutremur si se daramau cladirile, asta inseamna ca nu mai putea spovedi preotul cel dreptcredincios? Daca vin papistasii la putere, dupa cum au si venit, asta inseamna ca preotii dreptcredinciosi nu mai au Har, nu mai pot savarsi Sfintele Taine ?

  Nu cedati nimic in ale credintei. Asa s-a facut „liniste si pace” in Biserica ultimei o suta de ani si am ajuns sa fim vanduti cu totul. Am ajuns sa ni se inlocuiasca credinta cea dreptmaritoare cu un surogat inventat de patriarhii si episcopii tradatori.

  Sfintii s-au mantuit. Daca urmam invataturile lor ne vom mantui si noi. Dumnezeu nu ne va lasa ci ne va intari pe fiecare dintre noi. E vremea marturisirii in Biserica si nu a „pacii si linistei”.

  Hristos Dumnezeul nostru si Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu sa ne miluiasca si sa ne intareasca pe toti. Amin.

 7. Anca MARIA says:

  Slava PreaSfintei Treimi !

  Sunt fericita pentru ca EXISTA O DIFERENTA. Pentru ca Dumnezeu nu ne lasa fara a ne arata ADEVARUL Caruia si pentru Care, pr. Ioan Ciprian Staicu marturiseste, slujeste si traieste. Ma bucur pentru prigoana dansului, a mea, a noastra. Ma bucur ca toate cele marturisite si toate invataturile Sfintiilor Ortodoxiei sunt urmate, ascultate, pretuite.

  Ma bucur din suflet pentru pr. Ciprian Ioan Staicu. Pr. Elpidie Vagianakis spune aceleasi lucruri. Parintii Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Ioan Larion Neagoe si altii avertizeaza oamenii despre ecumenism ca este CEA MAI MARE EREZIE.

  Viata nu o putem trai decat intru ADEVAR. Va multumesc !

 8. NICOLETA says:

  Vad ca nu au de gand ierarhii ecumenisti sa se smereasca si sa recunoasca greseala comisa in Creta, ci, din contra, continua sa intimideze si sa preseze pe cei care tin aprinsa flacara ortodoxiei.Mergeti pe acest drum,parinte,in continuare, cu toata ravna. Gesturile lor fata de parintii Antim, Ieronim, Elefterie, Vulcanescu, si, acum, fata de sfintia voastra sunt un semn in plus ca noi avem dreptate, nu ei. Le e frica, de asta reactioneaza asa. Se tem sa nu se inmulteasca cei ce tin adevarul.

 9. Irina says:

  Doamne ajută!După prigoana împotriva pr Antim de la Bistrița și Ieronim de la Codrii Pașcanilor,a venit rândul pr Ciprian.Mărturia lor de credința zădărnicește planurile ascunse ale mai marilor lumii acesteia.Să le fim alături în lupta cea bună!

 10. vasilica says:

  Parinte Ciprian,
  Maica Domnului sa va ocroteasca si sa va tina sanatos sa marturisiti dreapta credinta. Sunt alaturi de sfintia voastra si ma rog la domnul Iisus Hristos sa ne ajute sa tinem calea cea dreapta.

 11. Ion says:

  Bravo, Parinte Cipriane, BRAVO! Dumnezeu sa va ajute!

 12. Claudiu says:

  Doamne ajuta Parinte Ciprian! Sunteti un mare marturisitor! Domnul si Preacurata sa va ajute, sa va intareasca ..Dumnezeu nu va va lasa Parinte..fiti precum Sf Maxim Marturisitorul, Sf Marcu Evghenicos..Mantuire va doresc, Doamne ajuta!

 13. agrossu says:

  Sărutăm cu smerenie Dreapta Preoției Voastre celei Mărturisitoare, Preacucernice Părinte! Dumnezeu, Maica Sa și Toți Sfinții, să vă păzească întru mulți ani, împreună cu Familia toți cei dragi ai preacucerniciei voastre, nu în ultimul rînd cu toți cei pentru care Vă rugați, care credem că sîntem întregul popor românesc și ortodox!

 14. Părinte, Domnul să vă întărească și să vă lumineze în decizia de a mărturisi fără teamă Ortodoxia! Și de asemenea pe cât mai mulți preoți și ierarhi!

  Am urmărit cu mare bucurie interviul cu pr. Theodoros Zisis. Deși sunt percepții subiective, am să povestesc ce am simțit. Harul părintelui se revarsă în blândețea sa și în limpezimea dogmatică a cuvintelor sale. Privindu-l și ascultându-l, am simțit mângâiere, încurajare și întărire în credință.

  Doamne, ajută!

  • admin2 says:

   Mulțumesc frumos.
   9371 de vizualizări până acum. Să le fie tuturor spre întărire în credință!
   Pr Ciprian

 15. utzu says:

  Părinte, vă rog să nu publicați acest mesaj. Părinte, siliți-vă să iubiți mai mult! Rupeți-vă în carne vie la rugăciune să-l iubiți pe PS Andrei. Drag părinte, și eu sunt jurist și apreciez pertinența argumentelor din răspuns, dar sufletului meu le sunt atât de străine și de neortodoxe încât mi s-a făcut teamă pentru dumneavoastră. Părinte dvs sigur știți că nu din lipsă de dreptate se cade în înșelare ci din lipsă de iubire. De asta și părintele Amfilohie a spus că dragostea e mai mare decât dreptatea. Aveți întrutotul dreptate cu privire la sinod. Vă rog să vă îngrijiți să aveți și nesfârșită, dumnezeiască dragoste și pentru vrăjmași. Iertați-mă pentru aceste gânduri. Vă sărut smerit mâna. Doamne, ajută!

 16. gheorghe says:

  Multumim lui Dumnezeu ca avem preoti cu adevarat slujitori Adevarului. VA SUSTINEM!

 17. Acesti ierarhi-tradatori se simt (si sunt) protejati de Oculta Mondiala in frunte cu Satana. De asta isi fac de cap. Ce, se uita ei la o mana de oameni! In primele momente dupa ce au venit din Creta au stat nedumeriti, apoi vazand ca putini reactioneaza s-au napustit asupra lor pentru a ne demoraliza. Pe de alta parte si Dumnezeu s-a hotarat probabil sa-i piarda si i-a lasat prada unui duh de inselare care i-a strans pe toti in Creta, lor paranduli-se ca Duhul Sfant lucreaza prin ei.
  Primul lucru care trebuie sa-l facem in mod personal (pe care mi l-a descoperit Maica Domnului acum vreo doua saptamani la Sf. Maslu, cand am cerut aceasta) este sa ne ingradim fiecare in parte de acest eres, afurisandu-l si dandu-l anatemei.
  Al doilea lucru care trebuie sa-l facem in mod colectiv (si tot atunci s-a descoperit cu o anumita insistenta) este ca un FOR (probabil un sinod) trebuie sa dea anatema acest asa-zis sinod.
  In rest (si spun sceasta ca pe o parere personala) sunt diferite variante de actiune, probabil premise mai toate de Dumnezeu daca sunt facute spre slava Sa.
  Pentru ca am scris adineauri cuvantul colectiv mi-am amintit de tragedia de la Colectiv. Atunci, la vreo saptamana, doua, eram la Sf. Liturghie si fara sa vreau tot imi venea in minte intrebarea: ce a fost acolo? Dar nu ca si cand as fi cerut de la Dumnezeu sa aflu. La un moment dat am simtit: Da, a fost intentionat. Deci, acolo a fost ca un ritual, o jertfa adusa diavolului. Acest ritual a adus in vazduh multimi mari de diavoli care au manipulat multimile. Daca nu era aceasta ofranda diavolul n-avea putere sa scoata atatia oameni in strada. Desi, si acolo poate s-au mantuit unul, doi. In acele clipe groaznice pe care noi nu le putem pricepe multe lucruri pentru anumite persoane de acolo au luat o intorsatura radicala, in cateva secunde. Am lungit discutia pe alta directie.
  Revenind, anatemele au putere deosebita asupra demonilor si asupra vrajmasilor vazuti.
  In legatura cu pomenirea sau nepomenirea ierarhilor tradatori putem sa ne folosim de urmatorul text dintr-o scrisoare a Sf. Teodor Studitul către un fiu Eutratie, adaptandu-l situatiei de fata:
  „Iar despre celelalte întrebări (dacă episcopul nu s-a aflat în sinodul adulter și îl numește adunătură mincinoasă, dar îl pomenește pe mitropolitul său care s-a aflat în acel sinod, dacă deci trebuie să ne împărtășim de la un preot al [acelui] episcop ortodox) am răspuns și în alte [dăți], în scrisorile către Evod, că:
  Pentru iconomie, trebuie [să ne împărtășim], numai el să nu liturghisească împreună cu ereticii. Căci nu e nimic, de vreme ce îl pomenește pe episcopul ortodox, chiar dacă acela, de frică, îl pomenește pe mitropolitul său eretic.
  Dacă preotul unui astfel de [episcop] este chemat la priveghere, trebuie să mergem, iar biserica dată lui trebuie acceptată și trebuie îngăduit ca el [preotul; să vină, să liturghisească în ea sau să pomenească vreun mort, desigur ortodox; și este iertat și nimic nu-l oprește pe [preotul] care a primit [biserica de la acel episcop] să liturghisească în ea.
  Dar dacă [preotul] pomenește vreun episcop eretic, chiar dacă [preotul] are viețuire fericită, , chiar dacă e ortodox, trebuie să ne depărtăm de dumnezeiasca împărtășanie; dar când e vorba de masa de obște — de vreme ce doar [acolo la liturghie], din frică, îl pomenește [pe episcopul eretic] —, ar putea fi acceptat [acel preot] să binecuvinteze și să cânte cu noi, dar numai dacă nu a slujit, nici nu a avut conștient părtășie nici cu eretic, nici cu episcopul său, nici cu vreun altul [de acest fel].” (http://paterika.net/2016/04/05/scrisoarea-49-fiului-naucratie/)

 18. Marius Sebastian says:

  Interesant e faptul ca credinciosii, preotii sau monahii care marturisesc adevarul si apara Sfanta Biserica de tot felul de erezi, sunt numiti zeloti, fanatici| fundementalisti ortodocsi, schismatici de catre ecumenisti sau alti care chipurile apara ortodoxia gen I Capsali. La urmatoarea ” abatere” a parintelui Ciprian urmeaza sa fie mutat la parohie cu si mai putini credinciosi ? De exemplu V Zalanului unde mai exista doar un singur crestin ? Pr Ciprian m-a ajutat intrun moment f greu al vietii, cand nici un alt preot din judet nu m-a putut ajuta . Dumnezeu sa – i dea sanatate si sa- l ocroteasca de vrajmasii ortodoxiei.

 19. Ioan-Laurentiu says:

  http://theolcom.ru/events/114-opublikovany-dokumenty-kritskogo-sobora-18-26-iyunya-2016-goda
  De aici se pot descarca cele 8 documente ale „sinodului” in versiunile in greaca, engleza si franceza.

  • admin2 says:

   Azi am văzut documentele acestea. Am scris și un articol. Mulțumesc. Domnul să vă binecuvânteze!
   Pr. Ciprian

   • Ioan-Laurentiu says:

    Dupa ce am urmarit cu atentie semnaturile de pe documentul in limba greaca, am observat ca:
    Desi pe documentele in engleza si franceza nu apar semnaturile a 33 de episcopi, pe documentul in limba greaca, dupa care au fost traduse versiunile in engleza si franceza, apar urmatoarele:
    – cei 5 episcopi de la Patriarhia Ecumenica au semnat documentul in greaca
    – cei 2 episcopi din Patriarhia Ierusalimului au semnat documentul in greaca
    – 1 din cei 3 episcopi din Biserica Greciei (Anthimos de Alexandropolis, care este episcopul Parintelui Theodoros Zizis) a semnat documentul in greaca
    – in locul celor 4 episcopi din Biserica Ciprului, a semnat Intaistatorul lor Chrysostomos in locul lor (inainte de semnatura apare aa., care probabil inseamna „in locul”, urmata la fiecare din cei 4 de semnatura lui Chrysostomos)
    In concluzie, pe documentul principal, cel in limba greaca, dupa care s-au tradus versiunile in engleza si franceza, nu au semnat 25 de episcopi, astfel:
    – 17 episcopi din Patriarhia Serbiei
    – 4 episcopi din Biserica Ciprului, pentru care a semnat in mod abuziv Intaistatorul in locul lor
    – 2 episcopi din Biserica Greciei
    – 2 episcopi din Patriarhia Alexandriei
    Cele de mai sus le am scris pentru a se sti exact cine a semnat si cine nu documentul principal, cel in limba greaca. Acest document are numarul 4 pe site-ul http://theolcom.ru/events/114-opublikovany-dokumenty-kritskogo-sobora-18-26-iyunya-2016-goda, de unde poate fi descarcat in greaca, engleza si franceza pentru a se putea verifica cele scrise de mine mai sus.

 20. Hristos a înviat!

  Să ne trăiți părinte. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească!

  Mărturisirea dumneavoastră să ne învieze și nouă (mirenilor) sufletele și să nu încetăm să-L mărturisim pe Hristos, în Adevăr, Curat și Ortodox.

  Binecuvântați!

 21. Ciungu Ion says:

  Mântuitorul lumii a spus: „Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.”(Ioan 15, 20-21)
  Frate Ciprian,
  Prigoana din cauza fidelității pentru Adevăr este un semn bun! După cum v-au pus în gardă juriștii respectivi, fiți atent în continuare ! Chiar dacă fratele P.S. Andrei nu ar vrea la un moment dat să continue începutul de prigoană, îl vor manevra alții în această lucrare.
  Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Christos, ne cheamă să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm Crucea în fiecare zi și să-L urmăm ! ( Luca 9, 23)
  Să-L lăudăm frumos și continuu pe Tatăl nostru Sfânt din Ceruri!

 22. Maria says:

  Părinte,nu găsesc cuvinte …dar sunt sigură că simtiti toată dragostea si susținerea noastră!Dumnezeu să vă bucure ,să vă intareasca si mântuire să vă dăruiască!

 23. Domnica says:

  Parinte , daca slujitorii MANTUITORULUI cei adevarati nu vor striga atunci cine sa strige?. Dumnezeu sa va apere si mergeti cu capul sus in apararea ortodoxiei adevarate. VA SUNTEM ALATURI INDIFRRENT DE URMARI. Din Moldova aveti multi sustinatori. Doamne anuta!.

 24. preot Nicolae Tanase says:

  graba strica treaba!…
  ori comentati un text,…ori atacati o persoana…
  duhul trebuie sa fie in Duhul…
  din comentarii nu reiese acest lucru…
  cand se ataca simultan si persoana si textul,… de fapt se demonstreaza neputinta argumentarii…
  problema nu e la parintele Ciprian, ci la ceea ce nu o sa mai poata controla el… cand toate se vor lamuri sau pronunta!… la Piatra Neamt s-a vazut aceasta!…
  n-o sa inteleg niciodata de ce o problema personala sau o atitudine proprie trebuie sa fie publica si mai ales pe net…
  cum sa devina publica o atitudine nepecetluita de un sinod?…
  are Biserica sinodalitate sau nu?…. daca nu, cine inlocuieste principiul acesta?…. un preot?… un episcop?… mai multi credinciosi?… marii duhovnici?….. 33 de episcopi?… episcopii nesemnatari?…. episcopii neprezenti?…cine?….
  de 3 luni intreb si nimeni nu-mi raspunde sau imi raspunde pe langa …

  • admin2 says:

   Părinte Nicolae, problema este simplă: Adunarea din Creta, supravegheată de CIA prin Elisabeth Prodromu (consilier personal al patriarhului ecumenic) și de ”observatorii” papistași (care trebuiau să se asigure că unirea cu Roma va avea loc – lucru de care ”s-a ocupat” în mod intens din 2009 încoace comisia episcopală ortodoxo-papistășească cu sediul la Boston, SUA) a avut ca efect pentru semnatarii documentului 6 (să menționez doar pe acesta) căderea prin propria lor semnătură sub anathema Sinodului ROCOR din 1983. Așadar, sinodalitatea BOR se exprimă astăzi nu prin cei lipsiți de har, ci prin cei care nu s-au făcut părtași la ”actul oficial de naștere” al ecumenismului în sânul Ortodoxiei, adică recunoașterea ereziilor ca ”biserici.”
   A avut grijă Dumnezeu ca cu 33 de ani înainte de Creta (2016) să fie dată anathemei teoria ramurilor, culmea este că tot 33 de arhierei ai lui Hristos nu au semnat, iar minunea Maicii Domnului din insula Andros a arătat clar că și ecumeniștii sunt dușmani ai ei și ai Fiului ei, așa cum pe vremea patriarhului Vekkos i-a vestit pe monahii de la mănăstirea Zografu (Sf. Munte Athos).
   Astăzi discutam la masă cu niște ortodocși de pe lângă Vălenii de Munte – deci vecini ai sfinției voastre – și își exprimau sincera părere de rău că parcă prea adesea sunteți înconjurat de … acei olandezi (probabil sprijinitori ai eforturilor Provita). Nădăjduiesc că aveți o colaborare doar pe linie de asistență socială sau poate și de convertire a lor la Sfânta Ortodoxie. Să dea Dumnezeu!
   De ce mai apar articole pe net despre prigonirea noastră? Pentru că spațiul virtual a devenit, se pare, și mediul favorit de executare a celor care vor să spună adevărul: o hârtie pe mail și ”l-ai rezolvat.” Eu nu mă apăr pe mine, părinte Nicolae, eu mă pun de-a curmezișul vrăjmașilor lui Hristos și ai Bisericii Sale. Iar dacă, Doamne ferește, voi ajunge și eu în postura lor, chiar vă rog să îmi stați împotrivă.
   Până atunci, alături de acțiunile Provita pe care le desfășurăm și noi, cei mai umili, la nivel local, mai avem și una căreia îi acord suprema întâietate: Provita Aeterna !
   Iar apropo de ”graba strică treaba”, înainte de a scrie ceva despre Adunarea din Creta eu am stat luni de zile (înainte și după desfășurarea ei) și m-am documentat, în română, engleză și mai ales greacă, iar când mi-a fost clar ce e de făcut, nu am mai stat pe gânduri.
   Sunteți un om curajos, care atunci când vă dădeam telefon îmi spuneați mereu: ”Alerg, dar nu degeaba.” Vă urez din inimă să alergați, alături de credincioșii și de copiii pe care îi aveți în grijă, spre cele înalte, mărturisind cu curaj Sfânta Ortodoxie și opunându-vă cu hotărâre panereziei ecumenismului.
   M-am bucurat când, după incendiul de la clubul Colectiv, ați fost chemat la București și ridicat la rangul de iconom stavrofor. Meritați pe deplin acest lucru, mai ales că ați suportat și ani întregi de prigoană… patriarhală. Și v-am văzut că ați declarat că a fost pentru sfinția voastră ”o mare surpriză.” Nădăjduiesc să nu fi fost copleșit de bunătatea chiriarhală în măsura în care să abandonați lupta pentru Adevăr. Căci pe toții copiii de la Valea Plopului nu numai că îi creșteți și îi hrăniți, ci în mod sigur vă doriți ca ei să se mântuiască. Asta ne dorim toți, dar să nu uităm că cerul a dat sentința: ”Ecumenismul este panerezie” (Sf. Justin Popovici). Împotriva acestei panerezii să luptăm până la ultima suflare, că e datoria noastră de preoți ai lui Hristos.
   Doamne ajută!
   Pr. Ciprian Staicu

 25. Mirela says:

  Ce sa facem noi ceilalti!Are valoare impartasania de la Catedrala din M ciuc,daca este pomenit Ips Andrei?SA mai mergem la liturghie in CIuc?

  • admin2 says:

   Asta este întrebare capcană? Oare chiar vlădica… testează terenul?
   Dacă aveți nelămuriri, Sf. Gheorghe este doar la 60 km distanță.
   Doamne ajută.
   Pr. Ciprian

 26. Flucus Ioan says:

  Dresc sa iau legatura cu parintele Ciprian Ioan Staicu sa vin la dansul.La ce biserica slujeste in Sf.Gheorghe?
  Eu tel. 0785946491
  Bunul Dumnezeu sa.i ajute!

  • admin2 says:

   Biserica Bunavestire, municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna. Cât va mai da Domnul. Voi fi de rând săptămâna viitoare. Telefonul meu este 0740788876. Vorbim din timp. Doamne ajută !

 27. Benedict (Octavian) Poghirca, ieromonahul says:

  Dumnezeu sa va întareasca în aceasta lupta, Parinte Ciprian! El e cu cei ce-L marturisesc, si ochii Lui sunt atintiti spre slugile Sale. Domnul sa va întareasca în marturisirea Dreptei Credinte împotriva înselaciunii ereziei ecumeniste!

 28. Mariana Alexandru says:

  Ne bucuram ca mai există glasuri din biserica ce au tăria jertfei. Sa va tina Domnul Dumnezeu …pentru a ne dă si noua mirenilor simțămîntul ca nu am ramas fara păstori. Sa ne ocrotească Maica Domnului pe toti ca putem lupta…lupta cea dreaptă.

 29. PETRESCU IOAN says:

  Parinte Ciprian,am postat un comentariu acum aprox. o saptamana,dar nu a trecut de verificare! Nu cunosc motivul!

 30. Amalia Grigoras says:

  Parinte Ciprian, suntem alaturi de sfintia voastra! Blagosloviti si iertati!

 31. Ionel Varlam says:

  Pentru toti aceia care nu-si pomenesc ierarhii, recomand cu caldura si o alta alternativa, poate o alta perspectiva asupra lucrurilor. Una mult mai rationala si mult mai putin cruciata decat cea pe care Sfintia Sa Pr. Staicu o abordeaza pana in deplinele consecinte ale lucrurilor. Nu sunt eu cel mai indicat s-o spun, insa stim cu totii ca Mantuitorul nu doreste jertfa ci mila.
  Isaac Sirianul – asceză singuratică şi milă fără sfârşit, trad. Maria-Cornelia şi diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2012, pp. 265-267.

  • admin2 says:

   Din nou repet, mă cheamă Ciprian, în fața lui Dumnezeu.
   Cât despre recomandări de cărți, dacă doriți, expuneți aici câteva citate. Și discutăm pe text.

 32. Ionel Varlam says:

  Desigur, nu ma astept ca postarea mea sa apara. De pace, parinte, de liniste si de rugaciune avem nevoie acum, caci in jurul nostru numai razboaie sunt. Va place sa fiti cruciat sau sa ramaneti un vrednic purtator de cruce intr-o lume care are nevoie de echilibru si de iubire. Cred ca smerindu-ne si cerandu-ne iertare ne vom plasa in zona dreptei judecati si a echilibrului atat de minunat ilustrat in scrierele si in minunatele lor vieti de sfintii Parinti pe care ii cunoasteti atat de bine. Eu sunt un om mic in raport cu toti, insa cred cu toata puterea in marea virtute a dragostei, a rabdarii si a tolerantei in cadrul aceleiasi Biserici. Cu toata dragostea, IV

  • admin2 says:

   Nu sunt cruciat – căci cruciații au fost niște criminali însetați de sânge de creștin (a se vedea mai ales cruciada a IV-a), nu sunt nici neechilibrat, căci mă sfătuiesc cu oameni mult mai duhovnicești ca mine. Sunt doar un biet slujitor al lui Hristos, care vrea să mă mântuiesc. Și îmi doresc ca toți să se mântuiască, inclusiv dvs. Pentru aceasta singura cale este Ortodoxia Sfinților Părinți. În rest toate sunt minciuni diavolești, pe care să le refuzăm cu totul.
   Cu respect, pr. Ciprian.

 33. Irina says:

  E dureros ce se întâmplă iar pentru noi în calitate de umili creştini, nu e drept să ne dăm cu părerea! Însă, suntem convinşi de un singur lucru Părinte, că slujiţi exemplar, cu dragoste nemăsurată faţă de Dumnezeu şi nu rămâne niciun creştin bolnav cu sufletul sau cu trupul, fără sprijin şi rugăciune din partea dumneavoastră ! Personal am trecut printr-o mare cumpănă la care aţi reacţionat numaidecât…..mare ajutor mi-a fost! Biserica Ortodoxă are nevoie de Dumneavoastră !

  • admin2 says:

   Mila Domnului!
   Dacă spune un specialist, înseamnă că știe ce spune.
   Doamne ajută!
   Pr. Ciprian

 34. Nevrednica says:

  Doamne ajuta
  Parinte Ciprian am citit zilele trecute ca ati recomandat cuiva sa va sune pt.a.i spune niste nume de preoti antiecumenisti din Bucuresti,ceea ce ma intereseaza si pe mine foarte mult;va rog sa ma iertati ca indraznesc dar,puteti sa.mi raspundeti pe adresa mea de e.mail,sau sa.mi dati adresa dvs.?
  Eu nu mai am domiciliul in tara si as vrea sa va explic ceva mai pe larg situatia;in caz ca nu.mi puteti da o adresa e.mail,va rog spuneti.mi intre ce ore v.as putea deranja(nr.de telefon il am).
  Dumnezeu si Maica Domnului sa va intareasca si sa va acopere de tot raul pe dvs.si pe toti ceilalti adevarati slujitori ai ADEVARULUI!
  Cu mult respect si admiratie,
  o nevrednica.

 35. Nevrednica says:

  Va multumesc,am primit.
  Doamne ajuta!